Institusjonsutvikling

Institusjonsutvikling

Åpen søknadsfrist.

Mål for tilskuddsordningen:

Samiske kulturinstitusjoner som har faglig fornying og institusjonell utvikling.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 8 Kultur

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Prosjekter som har som mål utvikle institusjonen faglig.
 • Prosjekter som bidrar til formidling av kunst og kultur på nye måter.
 • Samarbeidsprosjekter mellom institusjoner som kan åpne nye markeder for samisk kunst og kultur.
 • Samarbeid med andre urfolksinstitusjoner som bidrar til en faglig utvikling og markedsføring på større og flere arena.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd inntil kr. 300 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Silja Somby
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 30