Kulturtiltak

Kulturtiltak

Åpen søknadsfrist.

Mål for tilskuddsordningen:

 • Publikum får ta del i gode samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Institusjoner
 • Kommuner

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Institusjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets budsjett er ikke tilskuddsberettiget.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt.
 • Prosjekter og produksjoner med kulturell og kunstneriske uttrykk.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
 • Formidling på digitale plattformer.
 • Prosjekter som ivaretar tradisjonell kunnskap og immateriell kulturarv.
 • Samiske filmproduksjoner og dubbing av filmer for barn og unge.
 • Prosjekter som bidrar til internasjonalisering av samisk kunst og kultur.
 • Prosjekter for dokumentering og formidling av tradisjonskunnskap knyttet til elvesamisk kultur.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 200 000.
 • Ved søknad om artisthonorar og reisestøtte for samiske artister og kulturutøvere skal skriftlig kontrakt eller avtale vedlegges søknaden. Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten/avtalen. Honoraret skal være i samfinansiering med arrangør. Sametingets andel av honoraret er begrenset opp til maksimalt kr 15 000. I tillegg kan det ytes reisestøtte opp til maksimalt kr. 10 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • seminarer
 • konferanser
 • den kulturelle skolesekken

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Nanni Mari Westerfjeld
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 25
Inga Anne Karen Sara
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 47 40 17