Musikkutvikling

Musikkutvikling

Åpen søknadsfrist.

Mål for støtteordningen:

Synliggjøring og formidling av joik og samisk musikk innenlands og utenlands, herunder samisk musikk både i tradisjonell og nyskapende form

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak

Det gis ikke tilskudd til Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).
Kommuner og statlige institusjoner er ikke tilskuddsberettiget.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Promotering av samiske musikere og artister, herunder turnestøtte, musikkvideo, internasjonalisering og management.

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.

Beregningsregler:

Turnestøtte:

Maksimal støtte til turnevirksomhet er kr 50 000,-. Støtten dekker utgifter som naturlig hører under turnevirksomhet, herunder:

 • Markedsføring/promotering
 • Reiseutgifter

Internasjonal promotering av musikere:

Maksimal støtte til internasjonal promotering er 50 000 kr. Støtten dekker utgifter som naturlig hører inn under internasjonal promotering, herunder:

 • Markedsføring / promotering
 • Reiseutgifter

Musikkvideo:

Maksimal støtte til musikkvideo er 50 000 kr.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Silja Somby
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 30