Utgivelse av joik og samisk musikk

Utgivelse av joik og samisk musikk

Søknadsfrister: 01.04 og 01.10

Mål for tilskuddsordningen:

Produksjon av samisk musikk og joik.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Foretak

Foretak som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.
Institusjoner og organisasjoner som mottar direkte tilskudd over Sametingets budsjett er ikke tilskuddsberettiget.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Joik og samisk musikkproduksjon på ulike plattformer

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Minimum 3 lydfiler/demoer som er planlagt utgitt skal være vedlagt søknaden.
 • Skriftlig kontrakt med pris om studioleie, honorarer produsent/tekniker og mellom artist/eksterne musikere skal vedlegges søknaden.
 • Artistens krav til honorar skal fremgå av kontrakten.
 • Det ytes ikke støtte til dekning av reise- og oppholdsutgifter.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og produkter.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Dersom søker mottar støtte skal det opplyses at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet.
 • Følgende musikkfaglige kriterier legges til for vurderingen av joik og musikkutgivelser på ulike plattformer: 
  • Produsent-gjennomføringsevne
  • Artist-gjennomføringsevne
  • Kvalitet
  • Uttrykk
  • Teknikk
  • Utvikling i karriere over år
  • Plan for distribusjon

Beregningsregler:

 • Prosjekter støttes med inntil 80 % tilskudd av godkjente kostnader. Maksimalt tilskudd inntil kr. 200 000.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11. Foreløpig melding i forvaltningssak sendes ut innen en måned etter mottatt søknad.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Silja Somby
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 30