Reindrift

Reindrift

Åpen søknadsfrist.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Investeringer som bidrar til betydelig grad av nyskaping og utvikling av reindriften.
 • Prosjekter og tiltak som styrker tradisjonell kunnskap i familiebasert reindrift.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til dokumentasjon av rein drept av rovvilt.
 • Tiltak med mål om å lære/lære bort tradisjonell kunnskap.
 • Tiltak som bidrar til økt interesse, innsats og effektivisering av lisens- og kvotejakt på rovdyr.

Hvem kan få tilskudd:

 • Foretak og institusjoner som ønsker å igangsette samarbeidsprosjekter knyttet til prioriteringene der flere aktører fra reindriftsnæringen deltar.
 • Reinbeitedistrikter/siidaer og reineiere med eget reinmerke kan søke om tilskudd til å sette i gang tiltak eller prosjekter som bidrar til å dokumentere rovvilttap, som styrker tradisjonell kunnskap i reindriften eller med mål om å lære/lære bort tradisjonell kunnskap.
 • Siidaandelshavere eller reineiere med hovedinntekt fra reindriften kan søke tilskudd til investeringer som bidrar til betydelig grad av nyskaping og utvikling av reindriften.
 • Organisasjoner og institusjoner med tilknytning til reindriften.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.
 • Det gis ikke tilskudd til forskningsrelatert arbeid. Tiltak og prosjekter skal ikke på noen måter svekke, eller være en trussel for samisk tradisjonell reindrift og dets tradisjonelle driftsform.

Så mye kan man få i støtte:

 • Inntil 35 % av kostnadene og maksimalt kr 500 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk 2021 – Tilskudd til primærnæring – prioritering reindrift (PDF, 387 kB)

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Har du spørsmål?

Lájlá Helene Eira
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 82
Jørn Gunnar Olsen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 72