Andre tilskuddsordninger

Andre tilskuddsordninger

Tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler. Målsettingen for ordningen er å bidra til at det blir tilpasset, oversatt og/eller utviklet og produsert læremidler på samiske språk av høy kvalitet til LK20S og fag i LK20 som ikke har parallelle samiske læreplaner. Søknadsfristen var 30. juni 2020, og rammen for tilskuddsordningen er 15 millioner kroner.

Den teknologiske skolesekken

I 2018 iverksatte regjeringen deres 5-årige digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen, «Den teknologiske skolesekken». Satsingen skal bidra til at elever får:

 • kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering
 • tilgang til gode digitale læremidler
 • gode, trygge og moderne innloggingsløsninger som gjør det enkelt å bruke digitale læremidler

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til arbeid med ulike tiltak. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet oppdraget med iverksettelse og gjennomføring av disse tiltakene:

 1. Tilskudd til vitensentrene for arbeid med programmering i grunnopplæringen
 2. Tilskudd til utstyr til skoleeier som prioriterer videreutdanning/kompetanseheving innen programmering
 3. Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen
 4. Tilskudd til kommuner for innkjøp av digitale læremidler
 5. Innføring av Feide 2.0 i grunnopplæringen
 6. Etablering av nettverksløsning for synliggjøre de digitale læremidler som nevnes i tiltak 4.
 7. Tiltak for kvalitet i læremidler
 8. Utredning av fellesløsning for skytjenester for grunnopplæring

Mer informasjon om Den teknologiske skolesekken