Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Sametinget gir tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæringen.

Søknadsfrist: 18.05.2020.

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk, oversettelser, oversettelser med tilpasning, nyutvikling, parallellutgaver og nyopptrykk. For særskilt tilrettelagte læremidler kan konkretiseringsmateriell også være aktuell.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler.Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2020 for tilskuddsordningen - utvikling av læremidler:

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 1.-4. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler i fagene.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, vg1-vg3.
 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 1-3 ungdomstrinn.

Læremidler nordsamisk:

 • Samisk som førstespråk 10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 1-3 ungdomstrinn.
 • Samfunnsfag 5.-7. årstrinn, temabaserte læremidler som kompletterer utgitte læremidler.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:

 • Skolelydbøker til elever fra mellomtrinnet til videregående opplæring i fagene samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Metodebok til ordinære læremidler for arbeid med tilrettelegging av opplæring til elever med ulik grad av læreutfordringer. Fag: samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Generell krav: læremidler må ha tydelig progresjon og nivåinndeling.

Læremidler til grunnopplæring på nord-, lule- og sørsamisk i følgende tverrfaglige temaer:

 • Folkehelse og livsmestring.
 • Demokrati og medborgerskap, og da spesielt forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering.

Gjelder alle læremiddelprosjektene:

Sametinget vil ha høy prioritering av søknader som omhandler utvikling av digitale læremidler som er utviklet etter opplæringsloven, lov om universell utforming av IKT-løsninger, personopplysningsloven og som har Feide som innloggingsfunksjon. Digitale læremidler skal ha funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel med mulighet for opplest tekst.

Søknadsskjema:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Regelverk for søkerbasert tilskudd 2020 Utvikling av læremidler (PDF, 645 kB)

Kostnadsoverslag digitale læremidler (XLS, 44 kB)

Skjema for underveisrapportering av læremiddelprosjekt 2020 (DOC, 80 kB)

Skjema for sluttrapportering av læremiddelprosjekter 2020 (DOC, 118 kB)

Kostnadsoverslag trykte læremidler (XLSX, 17 kB)

Rapportering om flere prosjekter - Skjema for underveisrapportering-gaskaboddosaš raporterenskovvi (XLSX, 14 kB)

Har du spørsmål?

Karen Lovise Siri Stångberg
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 16
Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 26