Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring

Sametinget gir tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæringen.

Søknadsfrist: 02.05.2021.

Hvem kan få tilskudd:

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer. Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Hva kan man få tilskudd til:

Revidering av eksisterende læremidler, tilpasning til LK20S, tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk, oversettelser, oversettelser med tilpasning, nyutvikling, parallellutgaver og nyopptrykk. For særskilt tilrettelagte læremidler kan konkretiseringsmateriell også være aktuell.

Hvor mye kan man få:

Det kan gis inntil 100 % tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler. Sametinget foretar årlige prioriteringer for satsningsområder innen de ulike fag og årstrinn. Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter utenfor årets prioriteringsområder, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon for behovet.

Prioriteringer 2021 for tilskuddsordningen - utvikling av læremidler:

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som førstespråk 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk 8. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 8.-10. årstrinn.

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk 5.-7. årstrinn.
 • Samisk som førstespråk 8.-10. årstrinn.
 • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 1-3.
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 8.-10. årstrinn.

Læremidler nordsamisk:

 • Samisk som andrespråk, samisk 3 nivå 1-3.

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:

 • Skolelydbøker til elever fra mellomtrinnet til videregående opplæring i fagene samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Lærerveiledning og/eller en brukerveiledning som viser hvordan læreren kan bruke læremidler sammen med barn og unge med særskilte behov i et inkluderende læringsmiljø. Fag: samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
 • Konkretiseringsmateriell.

Læremidler til grunnopplæring på nord-, lule- og sørsamisk i følgende tverrfaglige temaer:

 • Folkehelse og livsmestring.
 • Demokrati og medborgerskap, og da spesielt forebygging av trakassering, krenkelser og diskriminering.

De tverrfaglige læremidlene skal inneholde en eller flere komponenter som passer for elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Gjelder alle læremiddelprosjektene:

Sametinget vil ha høy prioritering av søknader som omhandler utvikling av digitale læremidler som er utviklet etter opplæringsloven, lov om universell utforming av IKT-løsninger, personopplysningsloven og som har Feide som innloggingsfunksjon. Digitale læremidler skal ha funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel med mulighet for opplest tekst.

Sametinget vil i søknadsbehandlingen prioritere prosjekter med rask realisering.

Selv om Sametinget har prioritert læremidler i ett fag for flere årstrinn/nivå og språk, kan søker fremme søknad for deler av det prioriterte faget.

Søknadsskjema:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk for læremiddelutvikling 2021 (PDF, 371 kB)

Skjema for sluttrapportering av læremiddelprosjekter 2021 (DOC, 116 kB)

Skjema for underveisrapportering av læremiddelprosjekt (DOC, 80 kB)

Skjema for rapportering om flere prosjekter (XLSX, 14 kB)

Mal - Kostnadsoverslag trykte læremidler 2021 (XLSX, 20 kB)

Mal - Kostnadsoverslag for digitale læremidler 2021 (XLSX, 21 kB)

Har du spørsmål?

Karen Lovise Siri Stångberg
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 16
Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 26