Samiske rettigheter til arealer og ressurser

Samiske rettigheter til arealer og ressurser

Søknadsfrister: 

  • 01.02
  • 01.05
  • 01.10

Mål for tilskuddsordningen:

Samiske interesser og rettighetshavere har en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Prosjekter og tiltak som har som formål å yte bistand til samiske rettighetshavere i saker knyttet til ivaretakelse av land- og ressursrettigheter, herunder saker som gjelder vern av tradisjonelle samiske næringer.
  • Prosjekter og tiltak knyttet til veiledning og forundersøkelser for at noen med rettslig interesse fremmer krav om kollektive rettigheter overfor Finnmarkskommisjonen, herunder rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder.
  • Nettverk og organisasjoner som arbeider for anerkjennelse av land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark (Samerettsutvalget).

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Så mye kan du få i støtte:

Maksimalt tilskudd er tilskuddsordningens øvre ramme.

Krav til søknaden:

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som fremkommer i søknadsskjemaet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk Samiske rettigheter til arealer og ressurser - søkerbasert tilskudd 2021 (PDF, 376 kB)

Har du spørsmål?

Petter Tretnes Hansen
Ráddeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 12