Tilskudd til samiske språkprosjekter

Tilskudd til samiske språkprosjekter

Målet med tilskuddsordningen er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

Tilskuddsordningen har åpen søknadsfrist fram til 1. november.

Søknadene blir behandlet fortløpende. Saksbehandlingstiden beregnes til ca. 2 måneder.

Søknader til Giellavahkku/Samisk språkuke-prosjekter som kommer inn etter 23.09.20, får trolig ikke svar før etter språkuka.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Lage og/eller oversette språkapplikasjoner og spill for barn og unge på/til samisk.
 • Samiskkurs for voksne.
 • Lese- og skrivehjelpsordninger for samisktalende.
 • Bidra til oversetting av Bibelen til sør- og lulesamisk.
 • Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen og har fått tilskudd til etablering.
 • Innsamling og formidling av samiske stedsnavn.
 • Utarbeiding av ordbøker i samiske språk, spesielt prioriteres digitale løsninger.
 • Terminologiprosjekter der målet er å etablere nye termer eller revitalisere gamle termer.
 • Bidra til utviklingsprosjekter for samiskspråklige medietilbud som er i overgangsfase før stabile driftsstøtteordninger.
 • Språkrøktstiltak og gode språkarenaer.
 • Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen.
 • Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2020

Hvem kan søke:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke. Unntaket er:
  • Samiske språksentre i lule-, sør- og markasamisk område kan søke om tilskudd under prioriteringen: "Språkrøktstiltak og gode språkarenaer" og "Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen".
 • Språksentre som allerede er i etableringsfasen og har fått tilskudd til formålet, kan søke. Det gis ikke tilskudd til opprettelse av nye språksentre.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte: 

 • Maksimalt tilskudd er inntil kr 300 000.
 • Maksimalt tilskudd til samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2020 er inntil kr 40 000

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse som inneholder følgende:
  • Prosjektets målsetting med delmål
  • Målgruppe
  • Begrunnelse for søknaden
  • Faglig innhold
  • Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet med fremdriftsplan og eventuelle milepæler
  • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
  • Hvordan er prosjektet basert på brukernes ønske og samfunnets behov
  • Beskrivelse av hvordan prosjektet får effekt utover prosjektperioden
  • Beskrivelse av hvordan likestillingsperspektivet ivaretas i prosjektet
  • Beskrivelse av hvordan prosjektresultatet skal synliggjøres/publiseres
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Har eventuelle andre finansieringspartnere behandlet søknaden om tilskudd og eventuelt bevilget tilskudd
 • Kontrakt med rettighetshaver av applikasjoner (gjelder ved søknad om oversettelse eller tilpasning av applikasjoner).

Andre krav: 

Se regelverket for tilskudd til samiske språkprosjekter.'

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Har du spørsmål?

Anne Marit Triumf
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 11
Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 72