Tilskudd til samiske språkprosjekter

Tilskudd til samiske språkprosjekter

Målet med tilskuddsordningen er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

OBS: SØKNADSFRISTENE ER ENDRET

Søknadsfrister:

 • 1. mars
 • 15. mai
 • 1. september

Søknadene blir behandlet samtidig etter søknadsfristen. Som eks. vil søknadene som kommer inn etter 1. mars bli behandlet etter 15. mai.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Lage samiskspråklige applikasjoner og spill eller oversette slike til samisk.
 • Samiskkurs for voksne.
 • Språkutviklingstiltak for språksentrene som er i etableringsfasen og har fått tilskudd til etablering.
 • Innsamling og/eller formidling av samiske stedsnavn.
 • Lage digitale ordbøker på samisk.
 • Terminologiprosjekter der formålet er å etablere nye termer eller revitalisere gamle termer.
 • Bidra til utviklingsprosjekter for samiskspråklige medietilbud som er i overgangsfase før stabile driftsstøtteordninger.
 • Samiske språkarenaer.
 • Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier.
 • Samiske språktiltak
 • Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2021.
 • Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen.
 • Bidra til oversetting av Bibelen til sør- og lulesamisk.

Hvem kan søke:

 • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter
 • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke. Unntaket er:
  • Samiske språksentre i lule-, sør- og markasamisk område kan søke om tilskudd under prioriteringen: "Samiske språkarenaer" og "Utvikling av modeller for at tilgjengelige språkressurser i en region samlet kan bidra til å bedre språkopplæringen".
 • Språksentre som allerede er i etableringsfasen og har fått tilskudd til formålet, kan søke. Det gis ikke tilskudd til opprettelse av nye språksentre.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte: 

 • Maksimalt tilskudd er inntil kr 300 000.
 • Maksimalt tilskudd til “Samiske språktiltak”, “Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2021” og “Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier” er inntil kr 40 000.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse der følgende er beskrevet:
  • Prosjektets målsetting/faglig innhold med delmål
  • Begrunnelse for søknaden
  • Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet med fremdriftsplan
  • Prosjektets gjennomførbarhet / risikovurdering
  • Beskrivelse av hvordan prosjektet får effekt utover prosjektperioden
  • Beskrivelse av hvordan likestillingsperspektivet ivaretas i prosjektet
  • Beskrivelse av hvordan prosjektresultatet skal synliggjøres/publiseres
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Fullstendig budsjett som viser alle kostnadene og finansieringsplan.
  • Dersom der er andre finansieringspartnere, har disse behandlet søknaden og eventuelt bevilget tilskudd
 • Kontrakt med rettighetshaver av applikasjoner (gjelder ved søknad om oversettelse eller tilpasning av applikasjoner).
 • Kursplan for samiskkurs

Forenklet søknad:

Til prosjektene “Samiske språktiltak”, “Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2021” og “Samiskspråklige digitale arenaer for barn og unge, som for eksempel e-sport og sosiale medier” skal det vedlegges prosjektbeskrivelse der følgende er beskrevet:

 • Prosjektets målsetting/faglig innhold
 • Fullstendig budsjett som viser alle kostnadene og finansieringsplan
 • Eventuelle samarbeidspartnere

For mer informasjon om tilskuddsordningens vilkår:   

Se regelverket for tilskudd til samiske språkprosjekter.

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk 2021 for søkerbaserte tilskudd til samiske språkprosjekter (PDF, 422 kB)
Prosjektbeskrivelse (DOCX, 14 kB)
Rapporteringsskjema (DOCX, 19 kB)
Retningslinjer for innsamling av stedsnavn (DOCX, 33 kB)
Skjema - innsamlede stedsnavn (XLSX, 13 kB)
Retningslinjer for termarbeid (DOCX, 19 kB)

Har du spørsmål?

Anne Marit Triumf
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 11
Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 72