Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Søknadsfrist: 01.04.2021. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan søke:

Organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Krav til søknadens innhold og form:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Budsjett for søknadsåret vedlegges.

Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

Beregningsregler:

a) Stemmestøtte:

90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre krav for tilskuddsordningen:

Se regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Elektronisk søknadsskjema

Regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget (PDF, 710 kB)

Har du spørsmål?

Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 72