Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist.

Sametinget ønsker å styrke samarbeidet med regionale og lokale myndigheter i arbeidet med å bevare og styrke samiske språk, samisk kultur, næringer og samfunnsliv. Gjennom etableringen av partnerskapsavtaler, samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner, samt andre sentrale institusjoner hvis virksomhet berører samiske interesser.

Mål for tilskuddsordningen:

Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Tilskuddsmottakere for ordningen:

 • Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med. Disse må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til følgende tiltak:

 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med
 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med

Krav til søknadens innhold og form:

 • Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Fullstendig budsjett som viser kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Beregningsregler:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 30 000. Maksimalt tilskudd er kr. 400 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Saksbehandlingstid:

Søker kan forvente svar på søknad 3 måneder etter at søknad er mottatt, Jf forvaltningsloven § 11.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45