Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Søknadsfrist: 1. februar 2021. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Hvem kan søke:

Samiske hovedorganisasjoner. 

Krav til søknadens innhold og form:

Sametingets elektroniske søknadsskjema skal benyttes.

Budsjett for søknadsåret vedlegges.

Den som underskriver søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Søkeren plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte.

Beregningsregler:

a) Basistilskudd:

30 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:

  • 70 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet to år før budsjettåret.

Rapportering:

Tilskuddsmottaker skal innen 01.06. det påfølgende året levere årsregnskapet for organisasjonen og kontospesifisert regnskap for foregående år

Andre krav for tilskuddsordningen:

Se regelverk for tilskudd til samiske hovedorganisasjoner.

Elektronisk søknadsskjema er ikke lenger tilgjengelig etter søknadsfristen

Regelverk for tilskudd til hovedorganisasjoner (PDF, 634 kB)

Har du spørsmål?

Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 72