Tilskudd til helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • God helse og likeverdige helse-, omsorg- og barnevernstjenester.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Metodeutviklingsprosjekter.
 • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring.
 • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som bidrar til dokumentert kunnskap om samiske barn under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge.
 • Prosjekter som utvikler kunnskap om samisk språk og kultur innenfor samisk helse, omsorg og barnevern.
 • Prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.
 • Prosjekter som fremmer god helse i reindrifta.
 • Prosjekter for møteplasser for samiske eldre.
 • Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Hvem kan få tilskudd:

 • Organisasjoner, foretak og institusjoner.
 • Enkeltaktører formelt knyttet til forsknings – og utdanningsinstitusjoner
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til skriving av masteroppgaver og språklig oversetting.
 • Sametingets prosjektmidler kan ikke benyttes til fast investering.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Tilskudd til Helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2022 (PDF, 250 kB)

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen