Giellamåvtåstuhttemstipænnda oahppijda joarkkaskåvlån gudi sámegielåhpadusáv válljiji

Åhtsåmájggemierre l guhkeduvvam 24.03.23 kl. 12.00 rádjáj.

Åhtsåmusá skåvllåjahkáj máhtti sáddiduvvat sisi 16.01.2023 rájes 24.03.2023 kl. 12.00 rádjáj. Åhtsåmusá maŋenagi giehtadaláduvvi.

 • Søknadene blir behandlet fortløpende.
 • Søknader sendt etter denne datoen realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Stipend til elever med samisk i videregående skole

Huomaha jus dån la nuorap gå 18 jage, hæhttu åhtsåmus duv æjgádij/åvdåstiddjij ID-pårtå baktu sáddiduvvat.

Gudi máhtti stipendav oadtjot?

 • Oahppe joarkkaskåvlån gænna li sámegielåhpadus vuostasj, nubben jali amásgiellan.
 • Oahppe joarkkaskåvlån gænna li sámegielåhpadus vuostasj, nubben jali amásgiellan guhkásåhpadibmen.
 • Oahppe gudi eksámav sámegielan privatisstan válldi.
 • Vuona stáhtaviesáda, jali gænna li riektá ietjasa Vuona stáhtaviesádin tjáledit ja la tjanádum almulasj dåhkkidum åhpadimsadjáj Svierigin ja Suoman.
 • Elever som ikke er folkeregistrert i Norge, men går på videregående skole i Norge og har opplæring i samisk språk.

Vilkår til søker

 • Personer som mottar stipend, må være elever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Unntaket er elever som ikke er folkeregistrert i Norge, men disse elevene må være elever ved et offentlig godkjent lærested i Norge.
 • Søkere som er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.
 • Privatister må sende inn bekreftelse på avlagt eksamen i samisk språk.
 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge må levere følgende dokumentasjon før stipend kan tildeles; passnummer, navn og adresse for vedkommendes bank, IBAN-nummer og Swift.

Man ednagav máhtá stipænndan oadtjot:

 • Sámegiella vuostasjgiellan: 10 000 kråvnå
 • Sámegiella nubbengiellan sámegiella 2: 6 000 kråvnå
 • Sámegiella nubbengiellan sámegiella 3 jali sámegiella 4: 3 500 kråvnå
 • Sámegiella amásgiellan: 3 500 kråvnå   

Tjuovvusa åhtsåmussaj:

 • Duodastus skåvlås dån la oahppe skåvlån ja dujna le sámegielåhpadus
 • Privatisstan hæhttu duodastusás skåvlås sáddit, dån la oahppe skåvlån ja diededibme eksábmaj.
 • Jus dån la oahppen Svierigin jali Suoman hæhttu duoddediedojt fáhkaåhpadiddjes sáddit,   makkir dáses åhpadibme le, buohtastahtedum Sámedikke njuolgadusáj milta; sámegiella vuostasjgiellan, nubbengiellan 2,3 jali 4, vaj amásgiellan.  

Ienep diedojt stipænndaævtoj birra:

Gehtja stipænndanjuolgadusájt.

Regelverk for stipend for elever med samisk i videregående skole - søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 220 kB)

Søknadsskjema - Stipend til elever med samisk i videregående skole

Li gus dujna gatjálvisá?

Anne Marie Hætta
Rådgiver Seksjon for språkforvaltning og -politikk
Epost
Telefon 78 48 42 58