Dåarjoe krirriej siebride jïh dåehkide mah leah tjirkijinie Saemiedigkesne

Ohtsememierie: 01.04.2022. Ohtsemh mah daan daatoen mænngan seedtesuvvieh eah gïetesovvh.

Mål for tilskuddsordningen:

  • Sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Hvem kan få tilskudd:

  • Organisasjoner til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Så mye kan du få i støtte:

a) Stemmestøtte:

  • 90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

  • 10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Lenke til søknadsskjema sendes ut til tilskuddsmottakerne for denne ordningen.

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.