Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser

Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser

Søknadsfrist: 01.04.2020 og 01.10.2020.

Mål for tilskuddsordningen:

Samiske interesser og rettighetshavere har en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Prosjekter og tiltak som har som formål å yte juridisk bistand til samiske rettighetshavere i saker som må føres for domstolene og som er av prinsipiell karakter knyttet til ivaretakelse av land- og ressursrettigheter.
  •  Prosjekter og tiltak knyttet til veiledning og forundersøkelser for at noen med rettslig interesse fremmer krav om kollektive rettigheter overfor Finnmarkskommisjonen, herunder rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder.
  • Nettverk og organisasjoner som arbeider for anerkjennelse av land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark (Samerettsutvalget)

Hvem kan få tilskudd:

Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.

Så mye kan du få i støtte:

Maksimalt tilskudd er tilskuddsordningens øvre ramme.

Krav til søknaden:

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som fremkommer i søknadsskjemaet. Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Dov leah gyhtjelassh?

Petter Tretnes Hansen
Raeriestæjja Reaktah jïh gaskenasjonaale aamhtesh
Epost
Telefon 78 47 41 12