Dåarjoe saemien vïnhtsevaarjelimmie

Vïnhtse vihkeles biehkie saemien kultuvresne. Maahta saemien vïnhtsebigkemevuekieh vihtiestidh guhkede gietjeste.

Ohtsememierie: gålkoen 1. b. 2023.

Gïeh maehtieh ohtsedh: Aajhterh jïh reerijh vaarjeldihkie skïhpijste jïh skïhph mejtie Rïjhkeantikvaare lea statusem vadteme «vaarjeldihkie skïhph».

Rïjhkeantikvaare staateles vierhtieh joekede vaarjelamme vïnhtside staatebudsjedten bijjelen kap. 1429 påaste 74 vïnhtsevaarjelæmman. Ohtseme elektrovneles seedtesåvva kultuvremojhtesereeremen ohtsemeportaalen tjïrrh Digisak. Saemiedigkie ohtsemem gïetede.

Elektrovneles ohtsemegoere jïh bïevnesh dåarjoeöörnegen bïjre gaavnh Rïjhkeantikvaaren nedtesæjrosne.

Veileder - Tildeling av status som verna skip

Dåarjoe faamosne 2024.

Dov leah gyhtjelassh?

Kjartan Gran
Seniorraeriestæjja Gåetievaarjelimmie, sujhteme jïh kultuvreeatneme
Epost
Telefon +47 78 48 42 84
Lars Børge Myklevold
Seniorraeriestæjja Kultuvremojhtesh
Epost
Telefon +47 78 48 42 73