Tilskudd til tilrettelegging av historiske ferdselsårer

I anledning Frivillighetens år 2022 inviterer Riksantikvaren frivillige lag og foreninger til å søke midler til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av historiske ferdselsårer.

Søknadsfrist: 1. mars 2022.

Historiske ferdselsårer kan være gamle vegfar mellom bygder, drageid for båter, sjøveien mellom vær og bygder på kysten og så videre. Hver forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100 000.  

Her kan du lese om tilskuddet og krav til søknad (PDF, 208 kB)

Sametinget er mottaker av søknader som omhandler ferdselsårer som kan knyttes til samisk kulturhistorie. Søknad sendes til Sametinget, epost samediggi@samediggi.no. Sametinget prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren.