Tilskudd til utvikling av læremidler

Tilskudd til utvikling av læremidler

Søknadsfrist: 02.05.2022

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Mål for tilskuddsordningen:

 • Sametinget utvikler læremidler på samiske språk i alle fag og som er i tråd med læreplanverket for grunnopplæringen.

I Sametingets vedtatte handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023 defineres fokusområder i planperioden. Dette er en prioritering av fag hvor det er behov for å få utviklet læremidler i planperioden.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Læremidler på sørsamisk:
  • Samisk som førstespråk, 1.-4. årstrinn.
  • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn.
  • Samisk som andrespråk - samisk 2, vg1-vg3.
  • Samfunnsfag, 5.-7. årstrinn.
    
 • Læremidler på lulesamisk:
  • Samisk som andrespråk - samisk 2, 5.-7. årstrinn.
  • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 1-3.
  • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 4 yrkesfag.
  • Samfunnsfag, 5.-7. årstrinn.
    
 • Læremidler nordsamisk:
  • Samisk som andrespråk, Samisk 4, vg1-vg3.
  • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 4 yrkesfaglig retning.
    
 • Læremidler i tverrfaglige temaer på nord-, lule- og sørsamisk:
  • Bærekraftig utvikling.

   De tverrfaglige læremidlene skal inneholde en eller flere komponenter som passer for elever med behov for særskilt tilrettelegging.
    
 • Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning:
  • Skolelydbøker til elever fra mellomtrinnet til videregående opplæring i fagene samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
  • Lærerveiledning og/eller en brukerveiledning som viser hvordan læreren kan bruke læremidler sammen med barn og unge med særskilte behov i et inkluderende læringsmiljø. Fag: samisk, samfunnsfag og samfunnskunnskap.
  • Konkretiseringsmateriell.

   For særskilte tilrettelagte digitale læremidler innebærer dette tilrettelegging utover allerede eksisterende krav om universell utforming.

   Dersom det søkes om tilskudd til prosjekter som ikke er med i årets prioritering, må det legges ved begrunnelse og dokumentasjon på behovet.

Hvem kan få tilskudd:

 • Forlag, foretak, offentlige og private institusjoner.
 • Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget.

Så mye kan du få i støtte:

Sametingets beregningsgrunnlag skal brukes, så langt det er mulig.

a) Utvikling av manus

Manusarbeid til trykte læremidler er tekst til produktet og tekst til bilder.
Manusarbeid til digitale læremidler er tekst til produktet, tekst til bilder, produksjonstekst og tekst til lydfiler.

Forfatterhonorar for ny tekst inntil kr 2 500 per side med 2000 anslag eller frikjøp av forfattere og/eller oversettere inntil to år i henhold til avtale med vedkommendes arbeidsgiver. Frikjøp av forfattere skal begrunnes og dokumenteres.

Honorar for oversetting, tilpasning, fornying og oppdatering av eksisterende tekst eller, læremidler - inntil kr 1 500 per side med 2000 anslag.

Korrektur og språkvask - inntil kr 200 per side med 2000 anslag.

Referansegruppe - inntil kr 50 000.

Til læreverk, parallelle utgivelser og særskilt tilrettelagte læremidler kan det ved behov søkes om mere og utgiftene skal spesifiseres.

Støtte til annet innhold som illustrasjoner, rettigheter etc. Utgiftene skal spesifiseres i kostnadsoverslaget med antall og pris.

b) Produksjon

Gjelder trykte lærebøker og e-bøker (eksempelvis e-pub, flipping-book og pdf):
Totale produksjonskostnader (kostnadspris per læremiddel) innbefatter redaksjonelle utgifter og teknisk produksjon, og tilskudd beregnes av totalt omfang av læreboka angitt i antall 16-siders ark.

Med redaksjonelle utgifter menes språklig, faglig og pedagogisk bearbeiding og korrekturlesing.
Med teknisk produksjon menes format, papirkvalitet, fargebruk, korrekturrettelser, omslag og innbinding og annet tilhørende arbeid.

En av følgende kostnadskategorier brukes:
Kostnadskategori 1: inntil 50 % illustrasjoner - inntil kr 21 000 per ark.
Kostnadskategori 2: mer enn 50 % illustrasjoner - inntil kr 24 000 per ark.

Med illustrasjoner menes bilder, tegninger, tabeller, formler m.m.

Ved produksjon av e-bok skal det gjøre fratrekk for stipulerte trykkekostnader.

For digitale læremidler:
Totale produksjonskostnader innbefatter redaksjonelle utgifter og teknisk produksjon.
Omfang for utviklingsarbeid og innholdsproduksjon avhenger av læremiddelets kompleksitetsgrad.

Kompleksitet av læringsressurs graderes som følgende:
Middels kompleks - noe multimedialitet, blandede produkter (noe sekvensielt, noe ikke).
Multimedial/multimodal (lyd, bilde, video), ikke sekvensiell, spill, simuleringer og interaktivitet.

Søker skal begrunne valg av teknisk løsning.

Timesats inntil kr 680.

c) Generelle kostnader

For trykte læremidler:
I tillegg kan det av b) produksjonskostnadene beregnes et påslag på inntil 100 % til generelle kostnader for basisutgivelsen og inntil 60 % for parallellutgivelser. Generelle kostnader omfatter andre utgifter forlaget har til utgivelse av læremiddelet utenom det som dekkes av de øvrige kostnadskategoriene.

For digitale læremidler:
Generelle kostnader som følger produksjonen, kan føres opp i sin helhet for basisutgivelsen og inntil 60 % for parallellutgivelser.

Gjelder alle læremiddelprosjektene:

Sametinget vil ha høy prioritering av søknader som omhandler utvikling av digitale læremidler som er utviklet etter opplæringsloven, lov om universell utforming av IKT-løsninger, personopplysningsloven og som har Feide som innloggingsfunksjon. Digitale læremidler skal ha funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel med mulighet for opplest tekst.

Sametinget vil i søknadsbehandlingen prioritere prosjekter med rask realisering.

Selv om Sametinget har prioritert læremidler i ett fag for flere årstrinn/nivå og språk, kan søker fremme søknad for deler av det prioriterte faget.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for læremiddelutvikling - søkerbasert tilskudd 2022

Mal - Kostnadsoverslag trykte læremidler 2022 (XLSX, 20 kB)

Mal - Kostnadsoverslag for digitale læremidler 2022 (XLSX, 21 kB)

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Dov leah gyhtjelassh?

Berit Sara Sara Buljo
Raeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon 78 48 42 26