Samehets.no – bïhkedæjja reektemen jïh bïeljelimmien bïjre saemielaavsemistie

Maahta geerve årrodh daejredh mah reaktah jïh nuepie åtna jis saemielaavsemem dååjroe. Dannasinie Saemiedigkie, laavenjostosne Politidirektoratine, nedtesæjroem samehets.no bæjhkoehtamme. Nedtesæjroe lea joekoen dejtie saemide mah saemielaavsemem dååjreme, jïh bïhkede maam maahta darjodh ovmessie tsiehkine. Bïhkedæjja ovmessie tsiehkieh våaroeminie nuhtjie gusnie maahta saemielaavsemem dååjredh.

Mïnnh sæjrose samehets.no

 

Saernieh

 • 21.06.2024

  Stor samling for lakseurfolk i Sápmi til høsten

  Sametinget i Norge og Samerådet arrangerer 2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples til høsten i Kárášjohka/Karasjok. Lakseurfolk fra den nordlige halvkule samles for å dele kunnskap, erfaringer og for å diskutere urfolks...
 • 19.06.2024

  Rådgiver/seniorrådgiver, seksjon for næring

  Sametinget har ledig spennende stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for næring.Søknadsfrist: 10.07.2024.
 • 19.06.2024

  Vil forbedre samisk barnehagetilbud og fjernundervisning

  Etter forslag fra Sametinget vil regjeringen sette ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan samiske barns barnehagetilbud kan forbedres. Det skal også gjøres et større helhetlig arbeid med samisk fjernundervisning.
 • 18.06.2024

  Vuesiehtimmieh Saemiedigkesne giesien 2024

  Saemiedigkie vuesiehtimmieh faalehte govhth biejjieladtje aarkebiejjiej giesieboelhken, mij vaasa ruffien 24.b. raejeste mïetsken 16.b. 2024 raajan. Lissine gåarede digitaale vuesiehtimmiem saemiedigkiegåeteste åadtjodh, appen jallh videjoven tjïrrh.
 • 17.06.2024

  Innvilgede saker 10.06.24-16.06.24

  Tilskuddsbevilgninger i perioden 10.06.24-16.06.24, vedtatt av sametingsrådet.