Saemien gïelevåhkoe

Golken 25. - 31. b. 2021 (våhkoe 43) Gïelevåhkoe öörnesåvva. 

Ulmie Gïelevåhkojne lea saemien gïeli statusem lutnjedh, jïh daajroem saemien gïeli jïh kultuvren bïjre lissiehtidh abpe seabradahkesne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem. Gïelevåhkoen lea jïjtse nedtesæjroe, programmine, vierhtiejgujmie jïh bïevnesigujmie gïelevåhkoen bïjre: https://www.giellavahkku.org

Åahpenidie Saemiedigkine

Guessieh Saemiedægkan maehtieh tjoeje-vuesiehtimmiem åadtjodh appen tjïrrh jïjtsh mobijlesne. Dïenesje namhtah jïh maahta åtnasovvedh saaht gåessie. Gaajhkesh maehtieh tjoejevuesiehtimmiem nuhtjedh appen tjïrrh Voice of Norway. Lohkh vielie dïenesjen bïjre.

Saemiedigkie pråvhka vuesiehtimmieh tjïrrehtidh, men suetievaarjelimmien gaavhtan libie gaajhkh sïejhme vuesiehtimmieh annjebodts heajhteme. Mïnnh mijjen digitaale vuesiehtimmesne.

Saernieh