Moenehtsetjåanghkoeh jïh stoerretjåanghkoe skïereden 25.-29. b.

Nænnoestamme tjåanghkoesoejkesjen mietie Saemiedigkie moenehtsetjåanghkoeh åtna skïereden 25.-26. b. 2023, jïh Saemiedigkien stoerretjåanghkoe skïereden 27.-29. b. 2023. 

Lohkh vielie moenehtsetjåanghkoej jïh stoerretjåanghkoen bïjre

Govlehtimmie – Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen reektehtse

Saemiedigkie saemien seabradahkem böörede meatan årrodh govlehtimmesne Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen reektehtsen bïjre. Govlehtimmiemierie golken 31.b. 2023.

Årroeh meatan govlehtimmesne

Bïevnesh govlehtimmien jïh dov bïevnesi bïjre Saemiedægkan

Saernieh