Stoerretjåanghkoe ruffien 14. - 17. b.

Stoerretjåanghkoe aalka dæjstan, ruffien 14.b. ts. 09.00 jïh orreje bearjadahken, ruffien 17.b. åvtelen ts. 15.00.

Vuartesjh aamhteselæstoem jïh programmem

Lohkh munnjien! - gïele voestesiereste 

lea prosjekte mejnie Nöörjen Saemiedigkie lea aalkeme.

Mijjieh sïjhtebe saemien maanah edtjieh dam ellen bööremes aalkovem åadtjodh goh gåarede sijjen gïelem evtiedidh. Gosse eejhtegh, aahka gon aajjah jïh jeatjah geerve almetjh maanese luhkieh dellie dïhte vihkeles våaromem vadta lïeremasse jïh lohkemelastose jïh mænngan lohkeme- jïh tjaelemebievniemasse.

Lohkh vielie Lohkh munnjien! bïjre 

Saernieh

 • 25.05.2022

  Leserinnlegg: Folkeretten gjelder ved utbygging av 420 kV kraftlinjer

  Statnett sine begrunnelser for samtlige 420kV-kraftlinjer i Finnmark baserer seg i hovedsak på ny næringsutvikling og utbygging av kraftkrevende industri, og derav forventet vekst i vindkraftindustrien. Sametingsrådet vil understreke at...
 • 25.05.2022

  Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer i revidert budsjett

  Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått å fordele 9,8 millioner kroner, hvor sametingsrådet har prioritert tiltak som vil styrke det samiske samfunnet direkte. De største satsningene er innenfor samiske barnehager, museer og de...
 • 24.05.2022

  Kommunikasjonsrådgiver

  Sametinget har ledig en vikariatstilling som kommunikasjonsrådgiver fra 15. august 2022 til 31. mars 2023. Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert, samarbeidsvillig og resultatorientert med stor arbeidskapasitet. Søknadsfrist: 07.06.22.
 • 24.05.2022

  Rådgiver / Seniorrådgiver - Seksjon for helse og sosial

  Sametinget har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 30% stilling i avdeling for næring, kultur og helse tilknyttet seksjon for helse og sosial. Søknadsfrist: 07.06.22.
 • 20.05.2022

  Støttebevilgning til samiskkurs

  Sametinget bevilget 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS til nordsamisk nybegynnerkurs til voksne via nett og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde samiskkurs.