Mij heannede?

Rïhpestimmie orre Saemiedigkeste jïh stoerretjåanghkoe

A.M. Gånka Harald V dam åktsedem Saemiedigkiem rïhpeste gaskevåhkoen, golken 20.b. 2021 ts. 13.00 Kárášjohkesne. Konstitueereme stoerretjåanghkoste lea stoerretjåanghkoesavkesne ts. 17.00 seamma biejjien.

Lohkh vielie

Åahpenidie Saemiedigkine

Daan giesien guessieh Saemiedægkan maehtieh tjoeje-vuesiehtimmiem åadtjodh appen tjïrrh jïjtsh mobijlesne. Dïenesje namhtah jïh maahta åtnasovvedh saaht gåessie. Gaajhkesh maehtieh tjoejevuesiehtimmiem nuhtjedh appen tjïrrh Voice of Norway. Lohkh vielie dïenesjen bïjre.

Saemiedigkie pråvhka vuesiehtimmieh tjïrrehtidh, men suetievaarjelimmien gaavhtan libie gaajhkh sïejhme vuesiehtimmieh annjebodts heajhteme. Mïnnh mijjen digitaale vuesiehtimmesne.

Saernieh