Funn av kulturminner

Kulturminneloven av 1978 sier at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet og forvaltes av Sametinget.

Samiske kulturminner er spor etter våre formødres bruk og tilstedeværelse i landskapet. De samiske kulturminnene formidler kunnskap om livsvilkår, overlevelsesstrategier, ressursbruk, trosforestillinger og tilpasninger til landskapet. Samiske kulturminner representerer derfor et viktig dokumentasjonsmateriale for samisk historie og forhistorie.

Ta kontakt med oss dersom du har funnet eller sett noe som du tror kan være et eldre samisk kulturminne. Ditt funn kan gi ny kunnskap til samisk historie og forhistorie.