Hva er en freda samisk bygning?

Alle samiske bygninger fra 1917 eller eldre er automatisk freda.

En samisk bygning inngår i en samisk historisk og kulturell sammenheng. Den kan ha en spesiell funksjon, en særegen byggeskikk eller en spesiell plassering i landskapet. Goahti, áiti og njalla er bygningstyper med utpreget samisk byggeskikk. Samiske bygninger kan være alt fra stabbur og skjåer til fjøs og løer, våningshus, naust og verksteder. Skolebygg, forsamlingshus og andre fellesskapsbygninger hører også til i den samiske bygningshistorien.

En samisk bygning kan være vanskelig å skille ut fra andre bygninger som ikke har en samisk historie eller tilknytning. Da er lokal kunnskap og historier om bygningen, bygdebøker og folketellinger viktige kilder for å finne ut om bygningen er samisk eller ikke. Heller ikke alderen på bygninger er like lett å fastslå.   Her har årringdateringer eller dendrodateringer vært til god hjelp, og mange bygninger har vist seg å være mye eldre enn først antatt.

Sametinget har registrert omkring 900 automatisk freda samiske bygninger.

Her kan du lese om registreringen av freda samiske bygninger