Ådåsa

Sametingsrådet har bevilget 150 000 kroner til Kvænangen kommune og 155 000 kroner til Burfjord Travel for å etablere samiske språkarenaer for samisk språkvitalisering.

Stall Eivik oadtju 75.000 kr joarkátjit julevsáme giellaåhpadimev Hábmerin.  

Sámedikkeráde le juollodam 1 340 000 kr vidnudahkaj Grom AS Vaksdal suohkanin åvddånahtátjit pedagåvgålasj oahpponævojt julevsámegiellaj. Buojkulvissaj de galggá Grom AS åvddånahttet æskov subttsasijs julevsáme guovlos.

Sámedigge le dårjav juollodam 300 000 kråvnnåj Vuona rámátsæbrráj joarkátjit rámátjårggålimijn julevsábmáj.

Sametinget har bevilget 450 000 kroner i tilskudd til å bygge ut driftsbygning til Návet Doallu DA i Tana.

Sametinget har gitt 400 000 kroner i tilskudd til et nytt saltvannsanlegg ved Kløvnes havn i Nesseby.

Som del av arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop om samisk immateriell kulturarv 13.-15. november 2019. Representanter fra finsk, svensk og norsk side av grensen deltok. Rapporten, som er skrevet av UNESCO-konsulentene Harriet Deacon og Rieks Smeets, er nå klar. De to fasiliterte også workshopen i november 2019.

Sametinget har stor forståelse for konsekvensene duodjibedriftene kan oppleve som følge av koronaviruset.

Tilsettelsesutvalget har vedtatt hvem som skal lede administrasjonen i det nasjonale folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) ser frem til et godt samarbeid. 

Tromsø kommunestyre skal onsdag 29.04.2020 ta stilling til de omstridte planene for reiselivsanlegget og hyttebyen Arctic Center på Rávdnjemuotki/Finnheia ved Tromsø. Sametinget har reist innsigelse på grunn av hensyn til reindrift og en fredet reindriftssamisk sommerboplass som har nasjonal verneverdi. Her kan du lese hele innsigelsen, i tillegg til Sametingets kulturminneredegjørelse.