Ådåsa

Sametingsrådet har bevilget kr. 400 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte til prosjektet Beavnardahke II - Sámis by the coast. Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om det samiske kulturlandskapet i kystområdene Södra Norrland og Trøndelagskysten.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 01.12.20.

  

Deanu Instituhtta mottar støtte fra Sametingsrådet på kr. 300 000,- til innsamling, bearbeiding og publisering av kulturhistorisk materiale om laksetradisjoner i Tanavassdraget.

Sametingsrådet har innvilget 390.000 kroner i tilskudd til Ellen Sire Triumf i Kautokeino kommune.

Sametingsrådet ber om at det prioriteres støtte via reindriftsforhandlingene for å dekke årets inntektstap i reindrift. – Det er viktig at reineierne klarer å opprettholde likviditeten når de mister inntekt, får uforutsette utgifter og når kalveproduksjonen blir mindre, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sámedigge ja sjiehtadusoase Sámiid Duodji ja Duojáriid Ealáhussearvi li ådå duodje 2021 æládussjiehtadusáv sjiehtadam. Rámma boahtte jahkáj la gitta 7,35 miljåvnå kråvnåj. Sámedikkeráde Hans Ole Eira (Gb) la dudálasj gå ådå sjiehtadus le sajenis.

Sametingsrådet har bevilget kr. 94 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa som skal utvikle en attraksjon for reiselivsnæringa både i Trøndelag og nasjonalt.

Sámedikkeráde juollot 500 000 kr doarjjan ásadittjat Pro Pack Container AS Ájluovtan Hábmera suohkanin.

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tamperis ja Jonar Thomasson Limingenia guddneduvvi jage 2020 nuorttarijkalasj Gållegiella guddnebálkájn sámegielaj åvddånahttemis.

 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk legger i dag fram rapporten Samiske tall forteller 13.