Ådåsa

Sametingsrådet bevilger et regionalutviklingstilskudd til Árran lulesamisk senter på inntil kr. 230 000,- til prosjektet Samisk kulturarv kommer heim - utstilling om Bååstede.

Sametingsrådet gir over 500.000 kroner til kunstneriske prosjekter og utgivelser.

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner i støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) til å dubbe animasjonsfilm om Mamma Mu til nord- og sørsamisk.     

Nyheten om at Sparebank1 Nord-Norge stenger halvparten av sine kontorer, blant annet i Tana og Karasjok, vekker stor bekymring for infrastruktur, utvikling i distriktene og den samiske befolkninga i nord, mener sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget og Samisk kunstnerråd (SDR) er blitt enige om ny kunstneravtale for 2021.

Arbeidsgruppen for árbediehtu (tradisjonell kunnskap) ber nå om innspill fra aktører som jobber innen feltet árbediehtu, og ber institusjoner/enkeltpersoner ta kontakt. 

Sametingsrådet har bevilget 30 000 kroner til oversettelse av en bildeordbok for for barn.  Slike bøker er viktige i arbeidet med å revitalisere språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Nå nærmer språkuka seg, Sametinget ønsker at så mange som mulig skal bidra med arrangement.

Gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord i Hammerfest kommune vil halvere antall reindriftsutøvere i Fiettar reinbeitedistrikt, viser konsekvensanalyse av Stiftelsen Protect Sápmi.

Kongen i statsråd har vedtatt revisjon av konsesjonsvilkår av Ábojohka/Kvænangen vassdragsregulering i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Sametinget har fått gjennomslag for to viktige punkter.