Befaringsrapport Almenningsværet/Ansteinsundet, Åfjord kommune, juni 2020

Roan kommune (nå del av Åfjord kommune) ønsker å regulere området omkring Almenningsværet. Dette for å sikre en bedre og mer oppdatert og forutsigbar forvaltning av fritidsboliger, kulturmiljø og natur.

Sametinget varslet den 11.11.2019 behov for arkeologiske undersøkelser før planen kunne godkjennes. Dette ble gjort på bakgrunn av ulike opplysninger. På øyene finnes det en rekke kulturminner med uavklart etnisk tilknytning. Noen båtstøer og tilhørende tufter er tidligere undersøkt og datert til vikingtid og tidlig middelalder. Det finnes en lokal tradisjon om at disse skal være sjøsamiske. Samtidig finnes det skriftlige opplysninger om samisk bosetning i området på 1800- og 1900-tallet.

Vi har i dag svært liten kunnskap om den sjøsamiske bosetningen på Trøndelagskysten i middelalder og jernalder. Derfor vil en slik større reguleringsplan lett kunne komme i konflikt med ukjente spor etter denne bosetningen. Da er det viktig at man får mulighet til å kartlegge alle kulturminner. Da har man et bedre grunnlag for å kunne skille ut noen tegn på samisk bosetning.

I og med at hensikten var ivaretakelse av kulturmiljøet, samt at de økonomiske rammene var såpass beskjedne, ble det besluttet at Sametinget og Åfjord kommune skulle dele på utgiftene til befaringa. Sametinget fikk da også muligheten til å benytte befaringa til å undersøke potensialet for kartlegging av sjøsamiske kulturminner, og bygge kunnskap om denne "glemte" delen av trøndersk samisk historie.

Les befaringsrapport Almenningsværet/Ansteinsundet, Åfjord kommune, juni 2020 (PDF, 8 MB)