Befaringsrapport Strådalen, Tverrådalen og Lakadalen, Verdal kommune, september 2019

I 2017 gjennomførte Verdal Kommune, med finansiering fra Sametinget, et formidlingsprosjekt om samisk historie. Dette prosjektet tok utgangspunkt i området omkring Sul og Brenntjønnin. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å øke befolkningens forståelse for, og bevissthet omkring alle deler av Verdals historie. Arbeidet resulterte i en bok om samisk historie i Sulområdet, en kulturaften på Verdalsøra, samt formidlingstur til bosetningsområdet ved Brenntjønnin.

I 2018 ble et nytt prosjekt igangsatt, denne gangen med utgangspunkt i Vera. Målsetningene var de samme, men i et annet område av Verdalsfjella, og et annet reinbeitedistrikt. Det er mange kilder som forteller deler av den samiske historien i dette området, og mye av fokuset har vært på å samle inn og sammenfatte denne informasjonen. I tillegg ble det denne gangen lagt opp til fysisk registreringsarbeid gjennom kulturminnebefaringer. To korte turer til Strådalen og området sør for Veresvatnet ble gjennomført i 2018. I 2019 ble det lagt opp til en lengre tur inne i Lakadalen, mellom Vera og Gaundalen.

Målsetningen var å registrere så mange kulturminner som mulig, for å få en indikasjon på potensialet for funn i fjellområdene omkring Vera. Resultatene kan så brukes som bakgrunn for videre undersøkelser. Samtidig får man også flere konkrete kulturminner å benytte seg av i formidlingssammenheng.

Les befaringsrapport Strådalen, Tverrådalen og Lakadalen, Verdal kommune, 2.- 4. september 2019 (PDF, 35 MB)