Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven

Dersom du eier en fredet bygning og ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, kan du søke om dispensasjon fra kulturminneloven.

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer. Det kan for eksempel vær dører, vinduer, listverk, gerikter, overflater og overflatebehandling, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor med videre. Å se over taket etter vinteren og bytte ut en og annen knust takstein med tilsvarende, er vedlikehold. Det krever ingen dispensasjonssøknad. Skal du for eksempel bytte takåser og skifte ut deler av taktroa, må du derimot søke om dispensasjon. Ved tvil, kontakt Sametinget.

Vanlig vedlikehold på fredede bygninger skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk. Vedlikeholdet skal ikke reduserer kulturminneverdien til bygningen. 

Sametinget er dispensasjonsmyndighet. For å kunne gi dispensasjon fra fredningen må to vilkår alltid være oppfylt: tiltaket det søkes om må ikke innebære et vesentlig inngrep i kulturminnet, og det må foreligge et særlig tilfelle.

Se mer om dette i kulturminneloven § 15

Li gus dujna gatjálvisá?

Lars Børge Myklevold
Seniorrådgiver kulturminner
Epost
Telefon 78 48 42 73
Mobil 91 80 29 60
Elin Rose Myrvoll
Fagleder bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon 78 47 40 20
Kjartan Gran
Seniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon 78 48 42 84
Mobil 90 69 19 62