Plenumssaker 2017

Vedtak finner du ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Møtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV.

Plenumsmøte 8.- 10. mars 2017

01/17 Konstituering
02/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/17 Kunngjøring av nye saker
04/17 Spørsmål til Sametingsrådet
05/17 Sametingets årsmelding 2016
06/17 Samisk barnehagetilbud og Sametingets tilskuddsordning til barnehager
07/17 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant - Ida Marie Bransfjell
08/17 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2017
09/17 Valg av valgkomite
10/17 Valg av Sametingets valgnemnd - Sametingsvalget 2017
11/17 Valg av forberedende fullmaktskomité

Plenumsmøte 31. mai - 2. juni 2017

12/17 Konstituering
13/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
14/17 Kunngjøring av nye saker
15/17 Spørsmål til Sametingsrådet
16/17 Sametingsmelding om duodji
17/17 Overordnet del - verdier og prinsipper, Sametingsrådets redegjørelse om ny generell del til Læreplanverket
18/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
19/17 Sametingets reviderte budsjett 2017
20/17 Strategier for rovviltpolitikken
21/17 Sjølaksefiske i samiske områder
22/17 Nytt bygg til Saemien Sijte
23/17 Sametingets forretningsorden - endringer i paragrafene 4, 7, 9,10, 12, 17, 23, 33 og grunnreglene § 1
24/17 Kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene - revidering i kapittel 1 j) og kapittel 3
25/17 Reglement for Sametingets politiske nivå - revidering i punkt 4
26/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2018
27/17 Stipend for høyere utdanning
28/17 Forvaltningsplan for automatisk freda samiske bygninger
29/17 Årsmelding 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
30/17 Støtte til representantforslag 30 S (2016-2017) om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge
31/17 Behov for hastetiltak når det gjelder rovdyrpresset
32/17 Valg av medlemmer til utvalg som skal foreslå endringer i lovverk og forvaltning av samiske bygder og lokalsamfunn
33/17 Stortinget kan ikke vedta å utrede innføring av fjellova i Troms og Nordland uten at folkerettslige forpliktelser brytes

Plenumsmøte 11.- 13. oktober 2017

34/17 Konstituering
35/17 Valg av fullmaktskomité i henhold til Samtingets grunnregler § 7
36/17 Fullmaktskomiteens innstilling om fullmaktene - godkjenning av valget
37/17 Valg av plenumsledelse
38/17 Valg av Sametingets president
39/17 Valg av valgkomité
40/17 Valg av kontrollutvalget
41/17 Valg av plan- og finanskomité
42/17 Valg av oppvekst,- omsorg- og utdanningskomité
43/17 Valg av nærings- og kulturkomité
44/17 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
45/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2017 - 2018

Plenumsmøte 5.- 8. desember 2017

46/17 Konstituering
47/17 Sametingsrådets beretning om virksomheten
48/17 Kunngjøring av nye saker
49/17 Spørsmål til Sametingsrådet
50/17 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2018/2019
51/17 Kunstneravtalen 2018
52/17 Kommunekategorier – Samisk språkområde
53/17 Godkjennelse av Næringsavtalen for duodji 2018
54/17 Sametingets budsjett 2018
55/17 Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn
56/17 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2018 - revidering
57/17 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
58/17 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Sametingets klagenemnd for tilskuddsaker
59/17 Sametingets budsjettbehov 2019