Plenumssaker 2020

Vedtak finnes ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Møtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV.

Plenumsmøte 3.- 5. mars 2020:

01/20 Konstituering
02/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/20 Kunngjøring av nye saker
04/20 Spørsmål til Sametingsrådet
05/20 Sametingsrådets redegjørelse om samisk kulturminnevern
06/20 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2020
07/20 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2021
08/20 Internasjonalt år for urfolksspråk 2019 – Slutterklæring
09/20 Samisk immateriell kulturarv og UNESCO konvensjonen om vern av immateriell kulturarv – oppfølging og muligheter
10/20 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Stine Marie Høgden  
11/20 Sametingets årsmelding 2019
12/20 Avtale med riksrevisjonen
13/20 Uttalelse - Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner
14/20 Valg av ny komiteleder til nærings- og kulturkomiteen
15/20 Søknad om permisjon - Bjørn Inge Mo

Plenumsmøte 11. juni 2020:

16/20 Konstituering
17/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
18/20 Sametingets reviderte budsjett 2020
19/20 Søknad om permisjon fra vervet som representant – Anne Toril E. Balto
20/20 Etablering av Sámi giellagáldu
21/20 Endringer i Sametingets møteplan 2020

Plenumsmøte 26. - 28. august 2020:

22/20 Konstituering
23/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
24/20 Kunngjøring av nye saker
25/20 Spørsmål til Sametingsrådet
26/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019
27/20 Redegjørelse – Samisk grunnopplæring og ny opplæringslov
28/20 Fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester
29/20 Prinsipper for Sametingets museumspolitikk
30/20 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2019
31/20 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd 2020-2024
32/20 Ruoktu váimmus - Sametingets nordområdepolitikk
33/20 Sametingets budsjettbehov 2022

Plenumsmøte 14.- 16. oktober 2020:

34/20 Konstituering
35/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
36/20 Kunngjøring av nye saker
37/20 Spørsmål til Sametingsrådet
38/20 Sametingsrådets redegjørelse om laks Sak utsatt til plenumsmøte i desember 2020, sak 53/20
39/20 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om kjønnslikestilling
40/20 Sametingets rapport til Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk og til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelsen av nasjonale minoriteter
41/20 Samarbeidsavtaler 2020
42/20 Meld. St 31 (2019 - 2020) samisk språk, kultur og samfunnsliv
43/20 Vindkraft på land – Sametingets syn
44/20 Sametingets årlige fiskerisak 2020
45/20 Sametingets budsjettbehov 2022
46/20 Søknad om permisjon som vararepresentant - Maja Kristine Jåma
47/20 Finnmarksloven og opparbeidede rettigheter til grunn i Finnmark
48/20 Sametingets prinsipielle syn på vårjakt på ender

Plenumsmøte 1.- 4. desember 2020:

49/20 Konstituering
50/20 Sametingsrådets beretning om virksomheten
51/20 Kunngjøring av nye saker
52/20 Spørsmål til Sametingsrådet
53/20 Sametingsrådets redegjørelse om laks
54/20 Kunstneravtale 2021
55/20 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2021
56/20 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2021/2022
57/20 Krav om kjønnsfordeling til listeforslag ved Sametingsvalget 2021
58/20 Oppnevning av Sametingets valgnemnd
59/20 Revidering av Sametingets planveileder
60/20 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
61/20 Sametingets budsjett 2021
62/20 Sábme jállu - Sametingsmelding om likestilling
63/20 Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, og stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler