Plenumssaker 2021

Vedtak finnes ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Møtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV.

Plenumsmøte 9.- 12. mars 2021:

01/21 Konstituering
02/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/21 Kunngjøring av nye saker
04/21 Spørsmål til Sametingsrådet
05/21 Sametingets årsmelding 2020
06/21 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2021
07/21 Samiske rettigheter i ny opplæringslov
08/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som representant – Márjá-Liissá Partapuoli
09/21 Sametingets rolle i rettsprosesser, rettshjelp og samisk rettsikkerhet
10/21 Vårjakt på ender i Kautokeino kommune
11/21 Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern
12/21 Valg av forberedende fullmaktskomité - saken utsettes
13/21 Valg av ny leder til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen
14/21 Søknad om permisjon fra sitt verv som vararepresentant – Christina Henriksen

Plenumsmøte 14.- 18. juni 2021:

15/21 Konstituering
16/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
17/21 Kunngjøring av nye saker
18/21 Spørsmål til Sametingsrådet
19/21 Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi
20/21 Sametingets reviderte budsjett 2021
21/21 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2022
22/21 Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi - Sametingsmelding om laks
23/21 Sametingets budsjettbehov 2023
24/21 Endring av ordlyden i Grunnloven § 108
25/21 Sametingets kontrollutvalg - årsmelding 2020
26/21 Demokrati og deltagelse
27/21 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport - Sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse
28/21 Samenes rettsikkerhet. Domstolenes rolle i saker som berører samiske interesser og oppfølgingen av Domstolkommisjonens rapporter i NOU 2019:17 og 2020:11
29/21 Samisk kunstmuseum – måloppnåelse og prosess
30/21 Prioriteringer 2022-2025 - Stipend for høyere utdanning i Sametingets budsjett kapittel 5
31/21 Eierskap til samisk immateriell kulturarv
32/21 Valg av forberedende fullmaktskomité
33/21 Sametingets forretningsorden – revidering
34/21 Søknad om fritak fra verv som representant – Inger Eline E. Fjellgren

Plenumsmøte 20. - 21. oktober 2021:

35/21 Konstituering
36/21 Valg av fullmaktskomité i henhold til Sametingets grunnregler § 7
37/21 Fullmaktskomiteens innstilling om fullmaktene - godkjenning av valget
38/21 Valg av plenumsledelse
39/21 Valg av Sametingets president
40/21 Valg av valgkomité
41/21 Valg av kontrollutvalg
42/21 Valg av fagkomiteer
43/21 Valg av medlemmer til Samisk parlamentarisk råd
44/21 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2021 - 2022
45/21 Valg av nytt medlem til Sametingets plenumsledelse

Plenumsmøte 7. - 10. desember 2021:

46/21 Konstituering
47/21 Sametingsrådets beretning om virksomheten
48/21 Kunngjøring av nye saker
49/21 Spørsmål til Sametingsrådet
50/21 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022/2023
51/21 Kunstneravtalen 2022
52/21 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2022
53/21 Melding til Stortinget 37 (2020-2021) Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samisk lokalsamfunn
54/21 Sametingets arbeidsorden – revidering
55/21 Sametingets budsjett 2022
56/21 Sametingets årlige fiskerisak
57/21 Forvaltning og oppfølging av den samiske dimensjonen i InterReg
58/21 Endringer i samelovens språkregler kap. 3 – høring
59/21 Søknad om fritak fra verv som sametingsrepresentant – Eirik Larsen
60/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ellinor Skartland
61/12 Sametingets strategiplan for samisk barnehagetilbud 2021-2025 – Et krafttak for samiske barnehager
62/21 Oppnevning av Sametingets klagenemnd
63/21 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen og kontrollkomiteen
64/21 Sametingets arbeidsorden – oppnevning av arbeidsgruppe
65/21 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – John Mathis Utsi
66/21 Valg av fagkomité - To representanter bytter komité
67/21 Oppsigelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget