Plenumssaker 2022

Vedtak finner du ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Plenumsmøtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV

Plenumsmøte 8.- 11. mars 2022:

Sak 01/22 Konstituering
Sak 02/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 03/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 05/22 Sametingets årsmelding 2021
Sak 06/22 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2022
Sak 07/22 Samiske spesialisthelsetjenester - Organisering av Sámi Klinihkka
Sak 08/22 Sametingsrådets redegjørelse om tiltakene i regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
Sak 09/22 Oppfølging av Høyesteretts dom i Fosensaken
Sak 10/22 Grensenedbygging i Sápmi
Sak 11/22 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2023
Sak 12/22 Kvalitet i fremtidens skole - samiske elevers faglige og sosiale birgejupmi/bierggim/bïerkenidh
Sak 13/22 Tilstedeværelse og synlighet av samiske stedsnavn
Sak 14/22 Krigen i Ukraina

Plenumsmøte 14.- 17. juni 2022:

Sak 15/22 Konstituering
Sak 16/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 17/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 18/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 19/22 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2021
Sak 20/22 Sametingets handlingsplan mot samehets
Sak 21/22 Konseptvalg for SVD og samisk kunstmuseum i Karasjok
Sak 22/22 Fullmakt til å fremme innstilling til sak om valggjennomføring i.h.t. forretningsordenen §9h
Sak 23/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant - Hanne Marion Gaup
Sak 24/22 Prinsipiell holdning til utbygging av 420 kV kraftlinjer i samiske områder
Sak 25/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby
Sak 26/22 Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning - revisjon 2022
Sak 27/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Sak 28/22 Sametingets reviderte budsjett 2022

Plenumsmøte 11.- 13. oktober 2022:

Sak 29/22 Konstituering
Sak 30/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 31/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 32/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 33/22 Sametingsrådets redegjørelse om samisk visuell kunst
Sak 34/22 Samhandling og organisering av duodji
Sak 35/22 Sametingets rekrutteringsprosjekt 2023-2025 – samiske språkstudier og lærerutdanninger
Sak 36/22 Samarbeidsavtaler 2022
Sak 37/22 Søknad om fritak fra verv som vararepresentant – Ida Emilie Lindseth
Sak 38/22 Sametingsrådets redegjørelse om kvalitetsutvikling i den samiske barnehagesektoren
Sak 39/22 Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering – oppfølging av rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge
Sak 40/22 Melding til Stortinget 16 (2021-2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Sak 41/22 Mijá tekno – Sametingenes felles flaggskipprosjekt i anledning IDIL 2022-2032
Sak 42/22 Šattolaš Sápmi - revidering

Plenumsmøte 6.– 9. desember 2022:

Sak 043/22 Konstituering
Sak 044/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 045/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 046/22 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 047/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi – Hammerfest
Sak 048/22 Orientering om Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov og prosessen videre
Sak 049/22 Sametingets budsjett 2023 
Sak 050/22 Kunstneravtalen 2023
Sak 051/22 Sametingets årlige fiskerisak 2022
Sak 052/22 NOU 2022: 8 Ny minerallov - uttalelse
Sak 053/22 Idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget
Sak 054/22 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2023
Sak 055/22 Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 - revidering
Sak 056/22 Sametingsvalget- styrking av valgarbeidet
Sak 057/22 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2023/2024
Sak 058/22 Møteplan Sametingets komité- og plenumsmøter 2023 - endringer
Sak 059/22 Mistillit mot Sametingsrådet
Sak 060/22 Valg av fagkomiteer - bytte av representanter