Plenumssaker 2023

Vedtak finner du ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Plenumsmøtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV

Sametingets plenumsmøte 6.-10. mars 2023

Sak 01/23 Konstituering
Sak 02/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 03/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/23 Spørsmål til sametingsrådet
Sak 05/23 Endringer i sameloven (endringer i språkregler)
Sak 06/23 Samisk mangfold, likeverd og intern forsoning
Sak 07/23 Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov
Sak 08/23 Revitalisering av pitesamisk og umesamisk språk i Norge
Sak 09/23 Etablering av Statens Barnehus i Finnmark
Sak 10/23 Sametingets innspill til Motorferdsellovutvalget
Sak 11/23 Sametingets årsmelding 2022
Sak 12/23 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2023
Sak 13/23 Sametingsrådets redegjørelse om urfolks rettigheter, solidaritet og internasjonalt arbeid
Sak 14/23 Sametingets innspill til regjeringen - Statsbudsjettet 2024
Sak 15/23 Sametingsrådets redegjørelse om samisk film
Sak 16/23 Valg av plenumsledelse
Sak 17/23 Gransking av Fosen-saken

Sametingets plenumsmøte 7.-9. juni 2023

Sak 018/23 Konstituering
Sak 019/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 020/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 021/23 Spørsmål til sametingsrådet
Sak 022/23 Sametingsrådets redegjørelse om samisk statistikk
Sak 023/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022
Sak 024/23 Meld. St. 13 (2022–2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
Sak 025/23 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2022
Sak 026/23 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
Sak 027/23 Oppdatering av sametingsmelding om urfolks rettigheter, solidaritet og internasjonalt arbeid
Sak 028/23 Sametingets ungdomspolitiske utvalg - mandat og organisering
Sak 029/23 Sametingets reviderte budsjett 2023
Sak 030/23 DÏJREGUEDTIJE - Sametingsmelding om samiske medier
Sak 031/23 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2024
Sak 032/23 Valg av nytt medlem til plenumsledelsen

Sametingets plenumsmøte 27.-29. september 2023

Sak 033/23 Konstituering
Sak 034/23 Søknad om fritak fra verv som representant- Sandra Márjá West
Sak 035/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 036/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 037/23 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 038/23 Redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk - Giellalokten
Sak 039/23 Klimaendringer i Sápmi
Sak 040/23 Samarbeidsavtaler 2023
Sak 041/23 Idrettsavtalen 2024
Sak 042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
Sak 043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
Sak 044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 - For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
Sak 045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
Sak 046/23 Kunstneravtalen 2024
Sak 047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025
Sak 048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen
Sak 049/23 Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Sak 050/23 Valg av fagkomiteer

Sametingets plenumsmøte 5.-8. desember 2023

Sak 051/23 Konstituering
Sak 052/23 Sametingsrådets beretning om virksomhet - desember 2023
Sak 053/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 054/23 Spørsmål til Sametingsrådet
Sak 055/23 Sametingets handlingsplan mot vold i samiske samfunn 2023-2025
Sak 056/23 Sametingets eldrestrategi
Sak 057/23 Sametingets budsjett 2024
Sak 058/23 Evaluering av tilskudd til utvikling av samisk litteratur
Sak 059/23 Vaarjelidh - Bevaring av naturmangfold
Sak 060/23 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2024/2025
Sak 061/23 Sametingets supplerende rapport 2024 til FNs komite for barns rettigheter
Sak 062/23 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2024
Sak 063/23 Offisielle samiske flaggdager - Revisjon av flaggforskriftene
Sak 064/23 Sametingsrådets redegjørelse om rovvilt
Sak 065/23 Valg av medlemmer til styret for Finnmarkseiendommen
Sak 066/23 Supplering av vararepresentant i Gáisi valgkrets