Sametingets administrasjon

Sametinget arbeider for å være åpen, brukervennlig og inkluderende – et Sameting for folket. Kontakten med samiske folk skal alltid være grunnlaget for utviklingen av Sametingets politikk. Sametinget skal også i sitt arbeid ha god dialog med sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Sametingets direktør

 

Inger Marit Eira-Åhrén

78 47 40 40
971 29 744

Inger.Marit.Eira-Ahren@samediggi.no

Administrativ oppbygning

Administrasjonen er sametingsrådets gjennomførende organ. Hovedadministrasjonen ligger i Karasjok, og det er totalt ni kontorsteder i Finnmark og Troms, Nordland og Trøndelag. Administrasjonen ledes av en direktør, er inndelt i seks fagavdelinger og har ca. 150 årsverk. Fagavdelingene utfører saksbehandling og yter tjenester til både politiske myndigheter og til publikum.

Gå til artikkel om Sametingets kontorsteder

Administrasjonen har blant annet disse rollene:

 • Parlamentsforvaltning for Sametinget
 • Forberede forvaltningssaker for sametingsrådet og Sametinget i plenum
 • Politisk sekretariat for sametingsrådet
 • Saksbehandling av tilskudd
 • Forvaltningsorgan for kulturminneloven, opplæringsloven og stadsnamnloven

Fagavdelingene

Sametinget har fagavdelinger som har ansvaret for politikkutvikling og forvaltningsoppgaver innenfor de ulike virkemiddelområdene i budsjettet.

Direktør i Sametingets politiske sekretariat

Rávdná Buljo Gaup

78 47 41 53,
416 45 739

Sametingets politiske sekretariat

Sametingets politiske sekretariat skal tilrettelegge, kontrollere og vedlikeholde saksflyten mellom ulike fagavdelinger og mellom administrative og politiske enheter.

Sekretariatet skal ivareta den parlamentariske virksomheten på Sametinget, og planlegge komite- og plenumsmøter. Sekretariatet har også saksbehandlingsansvar for Sametingets valgmanntall og organiserer Sametingets åpning.

Det politiske sekretariatet ledes av avdelingsdirektør og har to seksjoner: 

 • Seksjon for dokumentasjon og parlamentsforvaltning
 • Seksjon for politisk samordning og tilrettelegging. 

Avdelingen forvalter fire søkerbaserte tilskudd.

Direktør i avdeling for oppvekst og opplæring

Lisbeth Eira

78 48 42 09,
915 16 723

Avdeling for oppvekst og opplæring

Avdeling for oppvekst og opplæring har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens ansvarsområder, samt forvalter virkemidler innenfor sektorene barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

Avdeling for oppvekst og opplæring forvalter tre direktetilskudd og syv søkerbaserte tilskudd.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og disse er:

 • Seksjon for barnehage
 • Seksjon for grunnopplæring
 • Seksjon for høyere utdanning og forskning

Direktør i avdeling for næring, kultur og helse

Magne Svineng

78 47 41 57,
915 42 098

Avdeling for næring, kultur og helse

Avdeling for næring, kultur og helse har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens politikkområde. Avdelingen forvalter virkemidler innenfor sektorene næring, kultur og helse.

Avdeling for næring, kultur og helse forvalter 17 direktetilskudd og 15 søkerbaserte tilskudd.

Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og disse er:

 • Seksjon for næring
 • Seksjon for kultur
 • Seksjon for helse og sosial
 • Seksjon for bibliotek

Direktør i avdeling for språk

Risten Turi Aleksandersen

78 47 40 09
924 59 798

Avdeling for språk

Avdeling for språk har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens ansvarsområder, samt forvalter virkemidler innenfor språksektoren, samarbeidsavtaler og andre tiltak.

Avdeling for språk forvalter tre direktetilskudd og fem søkerbaserte tilskudd.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og disse er:

 • Seksjon for stedsnavn og språkrøkt
 • Seksjon for språkforvaltning og -politikk
 • Seksjon for terminologi

Konst. direktør i avdeling for kulturminner, areal og miljø

Sten Olav Heahtta

78 48 42 24,
906 77 860

Avdeling for kulturminner, areal og miljø

Sametingets ansvar og arbeid innenfor kulturminnevern, areal- og ressursforvaltningen hviler på hensynet til det samiske folk og det mandatet som utgår fra det. I det daglige arbeidet framgår ansvaret også av ulike lover innenfor fagområdet, med plan- og bygningsloven som en sentral lov her.

Avdeling for kulturminner, areal og miljø forvalter to søkerbaserte tilskudd.

Avdelingen er inndelt i tre seksjoner og disse er:

 • Seksjon for areal og miljø
 • Seksjon for samisk kulturarv

Direktør i avdeling for rettigheter og internasjonale saker

Hege Fjellheim

78 47 40 47,
994 59 211

Avdeling for rettigheter og internasjonale saker 

Avdeling for rettigheter og internasjonale saker har ansvaret for politikkutvikling innenfor avdelingens ansvarsområder, men bistår også andre avdelinger på alle fagfelt. Avdelingen har blant annet ansvaret for konsultasjonsavtalen og veiledning i tilknytning til denne. Avdelingen forvalter virkemidler innenfor sektorene rettigheter og internasjonale saker.

Avdeling for rettigheter og internasjonale saker forvalter tre direktetilskudd og ett søkerbasert tilskudd.

Avdelingen er inndelt i to seksjoner og disse er:

 • Seksjon for rettigheter
 • Seksjon for internasjonale saker

I tillegg til fagavdelingene har Sametinget følgende administrative enheter:

Direktørens stab

Direktørens stab er støttefunksjon for direktøren og følger opp saker initiert av direktøren eller ledergruppen.

Direktørens stab forvalter ingen tilskudd.

Direktør i avdeling for administrasjon

Tommy Somby

78 47 40 70,
958 22 121

Avdeling for administrasjon

Avdeling for administrasjons hovedansvar er å yte gode og kvalitative tjenester samt å legge til rette for at det politiske og administrative nivået skal kunne utføre sitt arbeid best mulig. Herunder har avdelingen ansvaret innenfor fagområdene for HR, lønn, IKT, drift, sikkerhet, økonomi og budsjett.

Administrasjonsavdelingen er inndelt i fire seksjoner og disse er:

 • Seksjon for IKT og drift
 • Seksjon for HR
 • Seksjon for økonomi og lønn
 • Seksjon for budsjett og samordning

Magne Svineng, avdeling for næring, kultur og helse, 78 47 41 57915 42 098

Hege Schanche, fungerende seksjonsleder, 78 47 41 04, 457 32 726

Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben har ansvaret for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i Sametinget.