Sametingets myndighet i forhold til læreplaner

Sametinget har myndighet og ansvar i forhold til læreplaner.

Læreplaner i samisk og særskilte samiske fag

Sametinget har ansvar for utvikling og fastsetting av læreplaner i samisk språk for grunnskolen og videregående opplæring og for særskilte samiske fag for videregående opplæring (duodji-, reindriftsfag mm.), jf. opplæringslova § 6-4, andre ledd. 

Samisk innhold i ordinære læreplaner i Kunnskapsløftet

Opplæringslova gir pålegg om at alle elever i Norge skal få opplæring om samer, deres språk og samfunnsliv i tilknytning de ulike fagområder. Innenfor rammer fastsatt av departementet, har Sametinget myndighet til å gi forskrifter om innholdet i slik opplæring, jf. Opplæringslova § 6-4, første ledd.

Kunnskapsdepartementet fastsetter alle læreplaner med unntak av læreplaner i samisk og spesielle samiske fag. Sametinget har imidlertid myndighet til å fastsette det samiske innholdet I alle læreplaner. 

Samiske parallelle læreplaner i det samiske læreplanverket

Alle grunnskoleelever i kommuner som hører til forvaltningsområde for samisk språk, og elever som ellers får samisk opplæring i grunnskole og videregående skole skal få opplæring hvor prinsipper for opplæring – samisk ligger til grunn og etter samiske parallelle likeverdige læreplaner i fag der det finnes parallelle læreplaner.

Sametinget skal i samråd med departementet lage utkast til parallelle, likeverdige læreplaner, jf. opplæringslova § 6-4, tredje ledd.