Prinsipper for opplæring - Samisk

Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelsene i opplæringslova og forskrifter til lova, inkludert læreplanverket. Prinsipper bidrar til å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for en opplæring som er i samsvar med lov og  forskrift, i tråd med menneskerettighetene og urfolksrettighetene.

Det er fastsatt egen samisk prinsippdel som gjelder for alle grunnskoler i forvaltningsområdet for samisk språk. I prinsipper for opplæring - samisk er det definisjon på samisk skole: Betegnelsen den samiske skolen er en del av fellesskolen og omfatter skole eller gruppe hvor grunnopplæringen følger det samiske læreplanverket.

I prinsippdelen inngår den samiske læringsplakat hvor det som første punkt heter det; 

den samiske skolen og lærebedriften skal

  • legge til rette for at elever/lærlinger får en kvalitetsmessig god opplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Denne bestemmelsen skal legges som grunn for all opplæring i samisk skole, også for  opplæring etter ordinære læreplaner som f.eks i matematikk. I prinsippet er alle læreplaner samiske læreplaner da all opplæring i alle kompetansemål gis ut fra samisk perspektiv.

I samisk skole er det ikke påbudt at alle elever skal ha samisk som fag, men alle skal ha opplæring etter samiske parallelle likeverdige læreplaner som har et forsterket samisk innhold i forhold til ordinære læreplaner. 

Prinsipper for opplæring – samisk finnes i nordsamisk og norsk versjon her