Reindriftsseminar

Sametinget arrangerer reindriftsseminar hvor temaet er kursing, forelesninger om inngrep i beiteland, samt hvordan håndtere disse på best mulig måte for bevaring av beiteland, erfaringsutveksling og diskusjoner om veien videre. Sametingsråd Berit Marie P. E. Eira og politisk rådgiver Nils Ánte Eira deltar. 

Tidspunkt
Torsdag 29.02.2024 12.00 - fredag 01.03.2024 11.30
Sted
Sámi siida, Áltá/Alta

Reindriften er i en tid med store utfordringer med store inngrep i de fleste reinbeitedistrikter. Den største trusselen av disse er tap av beiteland, som truer hele reindriftens eksistens. Samtidig opplever næringen hets og rasisme daglig, noe som blir en ekstra byrde i en allerede presset hverdag. Press på beitearealene og klimautfordringer begrenser utviklingspotensialet i reindriftsnæringen, der tap av beiteområder er en trussel for næringens eksistens. Det er høyst nødvendig å sikre de gjenværende beitearealene i reindriften for å opprettholde dyrevelferden og en bærekraftig næring. Et bidrag til dette er reindriftsseminaret. Seminaret skal gjennom informasjon, kompetanseheving, erfaringsutveksling, diskusjoner og nettverksbygging bidra til å øke kunnskapen med arealarbeidet og trygge/støtte utøvere/reineiere, siidaer og distrikter i møter med utbyggere og andre aktører som ønsker å etablere seg i distriktets områder. 

Sametinget skal være en politisk premissleverandør for næringsutvikling i reindrifta. Sametinget vil prioritere ressurser til arbeidet med ivaretakelse av reindriftas areal- og rettsgrunnlag, for å sikre reindrifta som språk- og kulturbærer og næring. 

Reindriftsseminarets program (PDF, 291 kB)

Sametinget inviterer en representant fra hvert reinbeitedistrikt i Norge til reindriftsseminaret. Sametinget dekker reise på billigste reisealternativ, deltakelse, mat og opphold 1 natt for 1 person.