Seminar om likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn

Mannsutvalget skal gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet, vurdere pågående politikk og igangsatte prosesser, og foreslå tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn. Utvalget skal levere sin sluttrapport i form av en NOU innen 22. mars 2024. Utvalget skal ta utgangspunkt i at menn er en sammensatt gruppe og at likestillingsutfordringer henger sammen med faktorer som sosial ulikhet. Likestillingsutfordringene skal sees i lys av normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller, der dette er relevant.

Som del av dette arbeidet, inviterer Mannsutvalget og Sametinget til et seminar om likestillingsutfordringer som rammer samiske gutter og menn. Fra Sametinget deltar sametingsråd Runar Myrnes Balto. Fra Mannsutvalget deltar utvalgsleder Claus Jervell og utvalgsmedlem Aili Keskitalo. Mannsutvalget ønsker innspill om hva som oppleves som viktige likestillingsutfordringer for samiske gutter og menn, og forslag til tiltak som kan bidra til økt likestilling.

Dato
30. mai 2023
Tid
9:00 - 15:15
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Møtet er åpent for alle og deltakelse er gratis

Arrangementet vil bli strømmet og den kan du se her. 

Registrering via skjema nederst i denne artikkelen på nettsiden til Mannsutvalget.

Program

09:00-09:15 Åpning

09:15-10:35 Likestillingsutfordringer knyttet til utdanning

  • Kjønnsdelte utdanningsvalg: erfaringer fra Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino v/ studieinspektør Isak Ole Hætta. 
  • Rekruttering av menn til lærer- og barnehagelærer-utdanningene v/ John-Marcus Kuhmunen, avdelingsleder ved Samisk Høgskole.

10:35-10:45 Pause

10:45-11:30 Likestillingsutfordringer i arbeidslivet

  • Erfaringer fra Norske Reindriftsamers Landsforbund v/ styremedlem Leif Anders Somby.
  • Erfaringer fra Bivdu, v/ Inge Arne Eriksen som er styreleder i den sjøsamiske kystfiskerorganisasjonen Bivdu.

11:30-12:15 Lunsj

12:15-13:05 Likestillingsutfordringer i familielivet

  • Erfaringer fra familievernets og barnevernets arbeid med menn v/ Olaf Trosten, Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK)  
  • Erfaringer fra skeive samer v/ Jouvnas Helmine Bruun Arnesen, nestleder i Skeive samers organisasjon Garmeres.

13:05-13:45 Samiske menn og vold

  • v/ Astrid Eriksen, forsker ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Troms.

13:45-14:00 Pause

14:00-14:30 Likestillingsutfordringer i ulike livsfaser:

  • dialog med Sametingets eldreråd, v/ rådsmedlem Laila Somby Sandvik.

14:30-15:00 Likestillingsutfordringer i ulike livsfaser:

  • dialog med den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, v/ første nestleder Julius Mihkkal Eriksen Lindi.

15:00-15:15 Avslutning