Bjørn Inges innsats skal ikke bli glemt

Bjørn Inges innsats skal ikke bli glemt

Kjære pårørende, venner, kolleger og sørgende. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Bjørn Inge Mo hadde gått bort. Det er ikke gitt noen å vite dagen og øyeblikket da Solen henter sine sønner og døtre tilbake. Vi hadde håpet å oppleve hans varme, trygge og gode lederskap mye lengere. I sorgen over en høyt respektert politisk leder og samfunnsbygger så skal på sikt varme minner om hans gjerning lyde blant oss.

Av sametingspresident Silje Karine Muotka og plenumsleder Tom Sottinen 

 

Våre tanker går til hans aller nærmeste i sorgen. Vi vet at sorgen over han er stor hos familien. Bjørn Inge hentet både krefter og inspirasjon i naturen, og vi tenker på at han siste kvelden var ute på fisketur. Det satte han pris på, og det gav han uttrykk for.

Bjørn Inge var en engasjert og varm politisk leder, pådriver, initiativtaker og medspiller. Han var veldig opptatt av at politiske beslutninger skulle være med på å styrke både lokale- og regionale samfunn, og var opptatt av hvordan innbyggerne i nord ville forme trygge og gode samfunn.

Det samiske samfunnet vil særlig huske hans store innsats, der han - som en av flere - deltok aktivt med prosessen frem mot den historiske dommen i Svartskogen-saken der samiskee rettigheter ble anerkjent i rettssystemet. Hans arbeid for sjøsamiske rettigheter, primærnæringer og samisk språk og kultur er også blant det store samfunnsengasjementet som han viste gjennom mange meget sentrale lederroller i samfunnet. 

Bjørn Inge Mo hadde lang fartstid i politikken og var leder av Troms Arbeiderparti fra 2005 til 2014, og var også sametingsrepresentant fra 2017 til han fikk permisjon fra vervet i 2020. Mo var også ordfører i Kåfjord kommune fra 2003 til 2015.

Hans innsats skal ikke bli glemt. Bjørn Inge Mos plutselige bortgang er et stort tap for det politiske Sápmi og Norge. Vi skal ta med oss minnene om hans livsgjerning og hans trygge og gode lederskap, hans oppmerksomhet og innsats for oss alle og hans tro på sine medmennesker.

Vi vil på vegne av Sametinget og det samiske folket takke Bjørn Inge, for hans langvarige engasjement for det samiske samfunnet.

Vi lyser fred med ditt minne.