Eksamensordningene er på høring

Eksamensordningene for elever i grunnskolen og videregående opplæring er nå på høring, og høringsfristen er 21. april 2020. Sametinget oppfordrer nå på det sterkeste grunnskoler og videregående skoler, høyskoler og universitet, foreldre- og elevorganisasjoner og andre i det samiske samfunnet,  om å gi høringsuttalelse til de nye eksamensordningene.

Sametinget skal konsultere om eksamensordningene og er derfor svært avhengig av å få kommentarer fra samiske elever, foreldre, lærere, skoleledere og UH-sektoren. På den måten blir eksamensordningene best tilpasset samisk opplæring.

Det er gjort et grundig og godt arbeid med eksamensordningene og Sametinget er stort sett enig med forslagene i høringsdokumentene. Sametinget har vært i dialog med Utdanningsdirektoratet i arbeidet med eksamensordningene.

Sametinget har merket seg at noen av forslagene som er på høring, i større grad må tilpasses opplæring i samisk og for de som følger samisk læreplanverk. 

Fagene norsk og samisk bør likestilles og ha de samme mulighetene under eksamen.  I DEL 3 – pkt 4 – Forslag til eksamensordninger i fag, er det i Norskfaget 10. trinn foreslått at elevene kan trekkes ut til to dagers skriftlig eksamen som omfatter norsk hovedmål og norsk sidemål. Eksamen skal ha forberedelsedel. Faget Samisk som førstespråk har også skriftlig eksamen, men det er ikke foreslått at eksamen i samisk skal ha forberedelsedel. Forberedelsedelen er heller ikke foreslått i Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram for samiskfaget, men er foreslått i norskfaget. Det bør være naturlig å gi forberedelsedel under eksamen i faget samisk, slik som for norsk.

Sametinget er også opptatt av at det generelt i vurdering må tas hensyn til elevenes og lærlingens samiskspråklige og -kulturelle bakgrunn.

I høringens del 1, pkt 4 i Grunnlag for vurdering i fag, foreslås det å ta inn i forskriften at kompetansemål skal forstås i lys av teksten Om faget. Om faget, omfatter læreplanen i sin helhet og deriblant forventninger til samisk innhold. Sametinget mener at for å sikre samisk innhold i læreplanens kompetansemål, spesielt i de fag som ikke har eksplisitt samisk innhold i kompetansemålene, er dette et viktig forslag.  Slike forslag bør kommenteres i høringen.

Videre mener Sametinget at eksamensordningen må sikre at samiske elever, lærlinger og praksiskandidater får mulighet til å ta eksamen på samisk. Det gjelder eksamen i de samiske parallelle likeverdige planene og de nasjonale læreplanene, og i yrkesfaglig studieretning og i studieforberedende fag.

Her finnes høringsdokumentene