En seier for sjøsamisk kultur i Troms

En seier for sjøsamisk kultur i Troms

Kommunestyrene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner har nylig ferdigbehandlet kystsoneplanen for regionen og valgt å prioritere sjøsamisk kultur og hensynet til miljøet framfor akvakulturetableringer. Alle de 15 innsigelsene, som Sametinget fremmet til kystsoneplaner for regionen, ble imøtekommet.

– Denne avgjørelsen er en seier og et steg i riktig retning for befolkningen i de sjøsamiske områdene, ved at verdien av tradisjonelt bruk av sjøen og framtid for bygdene vektlegges. Sametingsrådet vil takke Tromsø kommune for en god prosjektledelse der det er gitt rom for medvirkning og åpenhet fra berørte parter gjennom planprosessen, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Sametinget er opptatt av at det skal være muligheter for tradisjonelt fiske og at sjøområdene skal være frie for forurensing. I planområdet er det allerede etablert mange akvakulturanlegg, og fra før er det allerede 43 godkjente akvakulturlokaliteter i planområdet. I den nye kystsoneplanen er det kun gitt tiltalelse til fire nye lokaliteter.

– Sametingsrådet er fornøyd med at kystsoneplanen har lagt opp til en bred kunnskapsinnhenting og åpen debatt, der aktørene har kommet til orde og kunnskap har blitt belyst. Ikke minst er vi glade for at kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy med dette signaliserer at tradisjonelt fiske og inngrepsfrie sjøområder er viktige, sier Jåma.

Sametinget har fremmet innsigelsene til kystsoneplanen med begrunnelse i negativ konsekvens for samisk kultur og næringsutøvelse. Arealene som var foreslått til akvakultur var i områder med kjente konflikter, samt at områdene er sårbare for miljøpåvirkning. Samlet belastning av sjøområder var også avgjørende for Sametingets innsigelser til kystsoneplanen. Sametinget har hatt en omfattende dialog med kommuner, ulike fagetater, fiskeriorganisasjoner og andre relevante aktører underveis i planprosessen.

– Sametinget fremmer innsigelser kun dersom det er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse. Vår vurdering er at framtidig etablering av akvakultur ved Reinøya, Grøtsundet og Vannøya vil berøre tradisjonelt viktige fiskeområder negativt. I Balsfjorden er hensynet til miljø avgjørende. Jeg er glad for at innsigelsene er tatt til følge, avslutter Jåma.

Vedtak kystsoneplan Tromsøregionen, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommuner:

Les revisjon av kystsoneplanen for Tromsø-regionen – Tromsø-områdets Regionråd (tromso-omradet.no)

For spørsmål eller intervju, kontakt Sametingsråd Maja Kristine Jåma telefon: +47 47 24 23 66, e-post: maja.kristine.jama@samediggi.no