Et revidert budsjett for å reparere fornorskningsskader

Det er til sammen 51 satsninger i sametingsrådets forslag til revidert budsjett 2024. Rammen er like over 30 millioner kroner, som følge av at Sametinget mottok 20 millioner kroner etter budsjettforhandlingene på Stortinget høsten 2023.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) Ørjan Marakatt Bertelsen

– Mange tiltak i Sápmi får et fast løft i denne budsjettrevideringen. Det gjelder både kultur- og språkinstitusjoner, kommuner i forvaltningsområdet og andre. Alle disse er helt sentrale aktører når vi nå skal reparere fornorskningsskadene. Vi takker SV for å ha gitt oss denne muligheten gjennom budsjettforhandlingene i Stortinget i fjor høst, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Blant engangssatsningene finner man økning i mange søkerbaserte ordninger: 2 millioner kroner til læremidler, 1,3 millioner kroner til språktiltak, 700 000 kroner til prosjekter og språkopplæring i barnehager, 960 000 kroner til rettighetsarbeid, 500 000 kroner til fartøyvern, 400 000 kroner til kulturtiltak og 350 000 kroner til regionalutviklingsprosjekter.

I tillegg foreslår sametingsrådet å sette i gang noen konkrete prosjekter for å følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonen. Prosjekter for selvmordsforebygging i Sápmi, forvaltning av menneskelige levninger, utredning av et institusjonelt hjem for joik, opprettelse av et samisk investeringsfond og et arrangement for dialog om forsoning er eksempler på dette.

– Nå er all energi satt inn på å følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og vårt mål er reparering av skadene. Vi får startet med mye viktig arbeid, men for å virkelig reparere skadene av fornorskningen i alle områder trenger vi hjelp fra Stortinget økonomisk de neste årene, avslutter sametingsråd Myrnes Balto. 

Sametingets plan- og finanskomité behandler sametingsrådets forslag til revidert budsjett i møteuka 27.-31. mai. Sametingets plenum vedtar budsjettet i plenumsmøte 10.-14. juni.

Se tabell over alle satsninger i revidert budsjett 2024:

Alle satsninger i revidert budsjett 2024
Tiltak Sum Note
Tospråklighetsmidler – direkte tilskudd til kommuner 2 646 000  
Språkutviklingstiltak – søkerbasert tilskudd 500 000    
Giellavahkku / Samisk språkuke 200 000  
Stormen språksenter – direkte tilskudd 800 000 Arbeid med pitesamisk språk og kultur
Lávgu AS (Álttá sámi giella ja kulturguovddáš) – direkte tilskudd 250 000 Felles prosjekt for å styrke sjøsamisk identitet.
Kvænangen språksenter – direkte tilskudd 250 000 Felles prosjekt for å styrke sjøsamisk identitet.
Samiske språktiltak i sør-, ume-, pite-, lule-, skolte- og markasamisk område – søkerbasert ordning 800 000 Til digitalisering av ume-, pite-, og skoltesamisk språkmateriale
Gratis samiskspråklige barnehager, veiledningsmidler – prosjekt 400 000  
Prosjekter og språkopplæring i barnehager – søkerbasert tilskudd 700 000  
Tilskudd til utvikling av læremidler – søkerbasert tilskudd 2 000 000  
Grenseoverskridende samisk opplæring - prosjekt 150 000  
Samiske rettigheter til arealer og ressurser – søkerbasert tilskudd 960 000  
Samisk videregående og reindriftsskole – direkte tilskudd 50 000 Utarbeidelse av kursopplegg for reindriftsungdom om konsekvensutredninger.
Verneområdestyreseminar 150 000  
DeanuInstituhtta – direkte tilskudd 200 000 Fast økning
Reindriftsseminar 800 000  
International Gathering of Indigenous Salmon Peoples – seminar 1 000 000  
Modeller for lokal forvaltning av Tanavassdraget - prosjekt 200 000 Utredning av modeller for helhetlig grenseoverskridende lokal forvaltning.
Samisk investeringsfond – prosjekt 2 000 000 Opprettelse av samisk investeringsfond som skal hjelpe til med kapital for samisk næringsliv.
Opplæringskontoret for reindrift og duodji – direkte tilskudd 200 000 Fast økning for å få inn flere lærlinger i duodjinæringen.
Kulturtiltak – søkerbasert tilskudd 400 000  
Samisk påskefestival i Kautokeino – direkte tilskudd 200 000 Fast økning.
Márkomeannu – direkte tilskudd 350 000 Tilskudd til 25-års jubileumsfeiring.
Samisk uke i Tromsø – Stiftelsen Midnight Sun Marathon - direkte tilskudd  150 000 Fast økning.
Beaivváš Sámi Našunálateáhter – direkte tilskudd 1 000 000 Dekking av driftsutgifter.
Sámi mánáidteáhter – Tana kommune – direkte tilskudd 100 000 Fast økning.
Árran julevsámi guovdásj / Árran lulesamisk senter – direkte tilskudd 750 000 450 000 kroner fast økning.
Saemien Sijte – direkte tilskudd 1 150 000 450 000 kroner fast økning.
RiddoDuottarMuseat – direkte tilskudd 1 000 000 450 000 kroner fast økning.
Deanu ja Várjjat museasiida / Tana og Varanger museumssida – direkte tilskudd 450 000 Fast økning
Várdobáiki sámi guovddáš / Várdobáiki samisk senter – direkte tilskudd 550 000 450.000 fast økning.
Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk – direkte tilskudd 450 000 Fast økning.
Duoddara ráfe – direkte tilskudd 100 000 Fast økning.
Lásságammi 450 000 Oppgradering av kunster- og forskerboligen.
Máze Gilisearvi – Golle Máze – direkte tilskudd 500 000 Forprosjekt for dokumentasjonssenter
Skoltesamisk kulturår 2026 – Prosjekt 200 000  
Kartlegging, forvalting og vern av immateriell kulturarv – prosjekt 150 000  
Arbeidsgruppe for å etablere institusjonelt hjem for vuelie/luohti/vuolle – prosjekt 300 000  
Saami Council Headquarters – direkte tilskudd 300 000 Gjennomføring av KulturSápmi 2024
Guovdageainnu Lagasradio (GLR) – direkte tilskudd 500 000 100 000 kroner i fast økning, 400 000 kroner til investeringsstøtte for nytt lyd- og innspillingsstudio.
Oppfølging av Dïjreguedtie – Sametingets melding om samiske medier – prosjekt 300 000  
Forvaltning av kulturminner – søkerbasert tilskudd 500 000 Tiltak innen fartøyvern
Nettverkssamling – fartøyvern – seminar 100 000  
Forvaltning av samiske levninger – prosjekt 500 000 Prosjekt for etisk og kunnskapsbasert forsvarlig forvaltning a samiske menneskelige levninger.
Forebygging av selvmord i Sápmi – prosjekt 500 000  
Oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – prosjekt 3 000 000 Gjennomføring av arrangement for dialog om forsoning.
Urfolks matsystemer – prosjekt 250 000 Planlegging av arktisk matkonferanse i 2025.
Regionalutviklingsprosjekter – søkerbasert tilskudd 350 000  
Interreg – søkerbasert tilskudd 500 000  
Sametingets eldreråd 200 000 Fast økning
Utredning om alternative budsjettmodeller - prosjekt 506 716