Formidling av samiske kulturminner og kulturhistorie Tromsdalen (bildegalleri)

Sametinget har i flere år jobbet med å kartlegge de samiske kulturminnene i Romssavággi/ Tromsdalen, og med planer for skjøtsel og formidling i samarbeid med Tromsø kommune (se bildegalleri).

Kulturminnene er allerede mye brukt i undervisningssammenheng i både skole og høyere utdanning. Gjennom samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget er kulturminnene aktuelle i forbindelse med den digitale kunnskapspakken for grunnskolen.

Arbeidet foregår i samarbeid med etterkommerne av dem som bodde på boplassene. Romssavággi siida var tidligere en stor vår- og sommersiida, med mange familier på boplasser opp gjennom hele dalen, og mye rein. Siidaen ble sterkt berørt av de statlige tvangstiltakene mot reindrifta i Troms på 18- og 1900-tallet, og tvangsflyttingen på 1920-tallet. Etterkommerne ble spredt på svensk og norsk side.

Det fins et helt spesielt og svært verdifullt kildemateriale til den samiske historien i Romssavággi, og det er de mange historiske fotografiene fra 1870-tallet og framover. De er tatt på et tidspunkt da siidaen lå forholdsvis lett tilgjengelig og det foregikk handel og turisme på boplassene og gjerdeplassene. Sametinget og etterkommere har i fellesskap lyktes med å lokalisere avbildede boplasser og gjerdeplasser og identifisere anonyme beboere på bildene. De gamle fotografiene vil derfor bli brukt i forbindelse med skilting av kulturminnene.

I tillegg til synliggjøring av kulturminner gjennom skilting og rydding av skog har partene ønske om gjenoppføring av enkelte gammer, slik som Gunnare-familiens gamme ved Sportskaféen. Dette er aktuelt i forhold til gammer som er godt dokumentert, som det i dag er få eller ingen spor etter på grunn av inngrep, og som har en god beliggenhet i forhold til brukerne av området.