Gållegiela 2022 vuojtte - Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká

Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká - Gållegiella 2022 vatteduvvá emeridus professåvrråj Ole Henrik Magga. Sån la ålles viessomájge dahkam nåv ájnás dagojt åvdedittjat, åvddånahtátjit ja várjjalittjat sámegielajt. Dagoj tjadá de l dav vuosedam sámijda ja värálda viesajdiddjijda sámegiella l ájnas ja viesso giella.

Ole Henrik Magga får nordisk samisk språkpris Gollegiella 2022 Ninni Andersson/Regeringskansliet

Svierik la värddalánnda gå giellaguddnebálkká Gållegiella lågåt bále vatteduvvá. Guddnebálkká vatteduvvá gå ministar- ja sámediggepresidänntatjåhkanibme ásaduvvá Stockhålman ådåjakmáno 18. b. 2023.

– Várjjalit ja åvddånahttet sámegielajt la sieldes ájnas. Ole Henrik Magga l mälggadav årrum ájnas åvddågåvvån sámegielak adnemij hárráj, ja dajna lav mihá gå mån uddni oattjov vaddet giellaguddnebálkáv Gållegielav Ole Henrik:ij, javllá Svierik kultuvrraministar Parisa Liljestrand.

– Mån lav harmmis ávon gå oattjov guddnedit Ole Henrik Magga:v guddnebálkkáj-Gållegiella 2022. Sådnå ánssit goappátjagá tsuojgoduvvat ja guddneduvvat ålles suv viessomdago åvdås, javllá Håkan Jonsson, Svierik sámedikke stivrraåvddåulmusj.

Ole Henrik Magga l riegádam 1947 Guovdageainon, Vuonan. Sån la moadda lågejage barggam vaj sámegiela galggi åvddånit, iehtjádij siegen akademak åhpadusáj, åtsådimijn ja åvddånahttemijn åhpadimnävojs ja åhpadimijn.

Magga l dahkam dálásj nuorttasáme tjállemvuogev, tjállám la oarjjelsáme grammatijkav aktan Lajla Mattsson Magga:jn ja l säbrram gå åvddånahtij goappátjagá ubbmem- ja bihtámsáme tjállemvuogijt.

Magga l aj viehkedam gå vuododij rijkalasj ja rijkajgasskasasj álggoálmmukinstitusjåvnåjt, buojkulvissan lij vuostasj åvddåulmusj AN:a stuoves forumin álggoálmmukássjijda ja aj gå vuododij Sámedikkev Vuonan, gånnå Ole Henrik Magga válljiduváj vuostasj åvddåulmutjin.

Giellaguddnebálkká Gållegiella l ásaduvvam loakkátjit ulmutjijt åvddånahttet ja älládit sámegielajt. Guddnebálkká vatteduvvá juohkka nuppe jage.

Lågå ienebuv guddnebálká birra ja åvdep guddnebálkkávuojttij birra.

Gollegiella 2022 Ninni Andersson/Regeringskansliet