Muotka: - Skuffet over at forslaget til ny motorferdsellov ikke anerkjenner rettsgrunnlaget for meahcásteapmi/ samisk utmarksbruk

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) deltok i dag på overrekkelsen av NOU 2024:10 Ny motorferdsellov. Sametinget mener det er behov for anerkjennelse av rettsgrunnlaget for meahcásteapmi/ samisk utmarksbruk, og at regjeringens utvalg ikke har tatt hensyn til dette.

– Jeg er svært skuffet over at anerkjennelse av hensynet til meahcásteapmi/ samisk utmarksbruk ikke er med i forslaget fra utvalget. Det handler om at vi som urfolk også skal kunne videreføre vår avhengighet av, og nærhet til de fornybare naturressursene med hjelp av nye moderniserte hjelpemidler, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Meahcásteapmi/ samisk utmarksbruk er et selvstendig rettsgrunnlag for samene som urfolk. Dette pekte også Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport på.

Utvalget foreslår at motorferdsel reguleres gjennom lov og kommunalt styre. Kommunene får myndighet til å tillate og begrense motorferdsel gjennom enkeltvedtak, forskrifter og arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vårforbudet i Nord-Troms og Finnmark foreslås fjernet, noe som innebærer at kommunene i Nord-Troms og Finnmark kan gi tillatelser til motorferdsel om våren.

– Forslaget om å fjerne vårforbudet i Nord-Troms og Finnmark er i seg selv av betydning for hele befolkningen, og vil kunne innebære at man kan vurdere utvidet periode for ferdsel med motoriserte kjøretøy i tråd med sesongmessige variasjoner. Det betyr nok mye for mange, forutsatt at kommunene følger dette opp i sitt planarbeid, sier sametingspresidenten.

Utvalget mener at hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur er et hensyn som vektlegges når utvalget foreslår at det fortsatt skal være store begrensninger på motorferdsel i utmark og vassdrag.

– Utvalget har vektlagt at ytterligere begrensninger og forbud skal kunne begrunnes med hensyn til urfolk. Det er en utfordring fordi vi allerede ser at det er stor grad av hets og fordommer i sosiale medier når man benytter urfolkshensyn som ytterligere begrensingsgrunn, sier Muotka.

– Vi har behov for bedre tilrettelegging av motorferdselloven og tilhørende regelverk for å sikre og styrke urfolks materielle kulturutøvelse fremover, avslutter sametingspresidenten.

Sametinget fikk ikke mulighet til å oppnevne medlem til utvalget.

Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning om regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag tirsdag 21. mai.