Ønsker innspill om forslag til ny opplæringslov

Sametinget sender nå ut eget høringsnotat; Sametingets innspill til ny opplæringslov, der vi ber om synspunkter om hvilken rolle opplæringsloven bør ha innen samisk opplæring.

Sametingets høring er i forbindelse med Opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

Opplæringslovutvalgets utredning er sendt ut på høring av Kunnskapsdepartementet og høringsfristen er satt til 1. juli 2020.  Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige både i Sametingets og i Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget.

Sametinget gjennomfører egen høring da vi ønsker innspill om opplæringslovforslaget fra aktører innenfor samisk opplæring. Dette vil gi Sametinget et bredere grunnlag til videre prosess med departementet, med mål om å styrke samiske elevers opplæringsrettigheter.

I Sametingets høringsnotat ber vi om svar på høringsspørsmålene Sametinget stiller om hva som skal til for å oppnå forbedring av samisk opplæring, rekruttering til samiskopplæring, hvordan løse kommunenes utfordringer i å tilby samiskopplæring og hvilken rolle opplæringslovens skal ha i samiskopplæring. Sametinget stiller også spørsmål om Sametinget bør gis større myndighet i form av å overta eierskap til samiske skoler?

Sametinget ønsker å få innspill fra samiske aktører innen 1. september 2020

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov på høring våren 2021.

Høringsnotat (PDF, 531 kB)

Høringsbrev (PDF, 321 kB)