Sametinget ber om innspill til Helse Nord-høring

Sametingsrådet skal levere høringsuttalelse i forbindelse med Helse Nords planlagte omorganisering. Rådsmedlem Runar Myrnes Balto (NSR) tar nå gjerne imot innspill fra både berørte fagmiljøer og engasjerte grupper, til hva Sametinget skal mene.

– Dette er en sak som engasjerer mange, også i det samiske samfunnet. Jeg ønsker at Sametinget skal målbære en del av dette engasjementet når vi sender vår høringsuttalelse, sier Myrnes Balto.

Sametingsrådet har ved flere anledninger uttrykt bekymring for konsekvensene en nedlegging av lokale tilbud vil ha i de samiske områdene. Senest i møte med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 18. mars.  

– Vi ba helseministeren om å verne tilbudene i Tana, Alta og Nord-Troms. Det kan få store konsekvenser å rive ned viktige tilbud for den samiske befolkningen. Dette vil selvfølgelig være et viktig utgangspunkt for Sametingets høringsuttalelse, i tillegg til at vi ønsker å si noe om behovene for videre utvikling av samiske spesialisthelsetjenester, sier rådsmedlem Myrnes Balto.

– Om man vil komme med innspill kan man kontakte meg direkte, runar.myrnes,balto@samediggi.no, eller skrive til Sametingets postmottak samediggi@samediggi.no. Det viktige er at innspill kommer innen 15. april, så vi rekker fristene til Helse Nord, avslutter Myrnes Balto.