Sametinget styrker innsatsen for samiske språksentre

I lys av en omfattende evaluering og samfunnsmessige endringer, annonserer Sametinget en strategisk fornyelse av sin tilnærming til samiske språksentre i Norge. – Flere skal få lære seg samiske språk og dette er måten vi ønsker flere velkommen inn i et samiskspråklig fellesskap, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Med de første etableringer for 30 år siden, har de samiske språksentrene vært en bærebjelke i arbeidet med å bevare og revitalisere samisk språk og kultur. Basert på grundige høringsnotater og samtaler med 18 språksentre, har Sametinget identifisert flere nøkkelområder for forbedring.

– Sannhetskommisjonen har anbefalt en stor satsing på språksentrene, samtidig som vi tydeliggjør hva språksentrenes rolle er. I tillegg til dette peker strategien på behovet for økte ressurser og en forsterket rolle i voksenopplæring og videreutdanning. Vi presenterer også nå for første gang et samfunnsmandat for språksentrene for å tydeliggjøre deres oppgave og rolle i samfunnet, sier Mikkelsen.

Økt støtte og ny finansiering

I 2024 vil 19 samiske språksentre i Norge motta tilskudd over Sametingets budsjett, noe som understreker Sametingets forpliktelse til språksentrene. Dette inkluderer grunntilskudd for å dekke faste kostnader og tilleggsmidler for å støtte aktiviteter som språkkurs.

– Vår oppdaterte strategi legger vekt på å styrke sentrene økonomisk for å sikre at språksentrene kan møte dagens behov og imøtekomme fremtidens utfordringer. Flere språksentre uttaler at de har mulighet til å øke kurstilbud, men at det krever økonomi. Derfor må vi styrke grunntilskuddet betraktelig, og jeg håper at regjeringen ser dette behovet, uttaler sametingsråden.

Språksentre til nye områder

I tråd med anbefalingene fra Sannhets- og forsoningskommisjonen i 2023, og med støtte fra lokale samfunn og kommuner, intensiverer Sametinget innsatsen for å inkludere flere språksentre i områder som mangler tilbud.

– Det er avgjørende at vi legger til rette for språksentrenes rekkevidde og etablering for nye språksentre for å inkludere flere i vår språkrevitalisering. Jeg ønsker meg flere språksentre over hele Norge, sier Mikkelsen. 

Mer samarbeid

Sametinget er dedikert til en kontinuerlig dialog og samarbeid med språksentrene for å sikre at de kan utføre sine viktige funksjoner i samfunnet. Sametingsrådet ønsker mer samarbeid med språksentrene.

– Vi anerkjenner viktigheten og kompetansen som språksentrene besitter. Derfor ønsker vi å legge til rette for økt samarbeid mellom språksentrene og mellom Sametinget og språksentrene. Språksentrene kan vente et mer aktivt og initiativtakende Sameting for å møte behovene de har, i tillegg til et generelt større behov i det samiske samfunnet de neste årene, sier Mikkelsen.

Plenumssak 021/24 Sammen fremover - Sametingets strategi for samiske språksentre behandles av Sametingets plenum på plenumsmøte onsdag 12. juni.

Les sak 021/24 Sammen fremover - Sametingets strategi for samiske språksentre