Sametingsrådet vil rapportere Fosen-saken og elektrifiseringa av Melkøya til ILO

Hvert femte år rapporterer Sametinget og Norge til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Sametingsrådet mener at Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya bør rapporteres til ILOs ekspertkomité. Det er flere kritiske forhold hvor Sametinget og norske myndigheters forståelse av bestemmelsene i konvensjonen skiller seg markant fra hverandre.

– ILO-konvensjonen er en milepæl i anerkjennelsen av urfolks rettigheter, men selv 32 år etter at Norge ratifiserte konvensjonen, møter vi utfordringer som truer overlevelsen av vår kultur, språk og næringer, sier sametingspresident Silje Karine Muotka alvorstynget.

Rapporterer inn Fosen-saken og Melkøya

To av de mest omtalte inngrepssakene det siste året – Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya mener Sametingsrådet må meldes inn til ILO. Norges Høyesterett har slått fast at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig.

– Regjeringen har ikke kommet til enighet med verken Sametinget eller de berørte reindriftssamene, og det pågående menneskerettsbruddet vedvarer. Det er uholdbart, understreker sametingspresident Muotka.

Sametingsrådet vil også rapportere inn vedtaket om elektrifisering av Melkøya for brudd på konsultasjonsplikten. 

– Det er kritisk at våre stemmer blir hørt og tatt hensyn til, spesielt i saker som direkte påvirker våre liv og vår fremtid. Olje- og energidepartementet har ikke forstått sin konsultasjonsplikt, og vedtaket er derfor ugyldig, sier sametingspresidenten.

Press på samisk kultur og tradisjonelle næringer

Sametingets rapport beskriver også en negativ samfunnsutvikling i samiske samfunn. Spesielt er det bekymringsfullt med tanke på presset som samisk kultur og språk opplever. Samiske språk, som ble sterkt svekket under Norges fornorskingspolitikk, er fortsatt truede språk. I tillegg opplever samene et høyt press på de samiske tradisjonelle næringer med trange vilkår for å opprettholde og videreutvikle næringene.

– Samiske språk, kultur og næringer står fortsatt under enormt press. Vi trenger en forsterket innsats for å vende denne trenden, og i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er det nå på høy tid for myndighetene å oppfylle sine forpliktelser, avslutter sametingspresident Silje Karine Muotka.

Bakgrunn

Norge rapporterer hvert femte år til ILOs ekspertkomité. Sametinget rapporterer direkte til ILO for samme periode som Norge for å synliggjøre Sametingets fortolking og etterlevelse av konvensjonen.

International Labour Organization (ILO) er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. ILO har 187 medlemsstater. Norge var det første landet som ratifiserte ILO-konvensjonen nr. 169 (ILO-169) ved stortingsvedtak 20. juni 1990, og konvensjonen trådte i kraft 5. september 1991. Innen 2023 hadde 24 medlemsstater ratifisert ILO-169.

ILO-169 har bestemmelser om urfolks rett til selv å bestemme over sin kulturelle utvikling, til å lære å bruke eget språk og til å opprette egne institusjoner til å representere seg overfor myndighetene. Konvensjonen anerkjenner urfolks behov for kontroll over sin livsform og økonomiske utvikling. Dette innebærer at staten skal legge til rette for å opprettholde og videreutvikle samisk identitet, språk og religion innenfor rammene av statene der samene lever. Konvensjonen har bestemmelser om blant annet sysselsetting og arbeidsliv, opplæring, trygd og helse. Videre gir konvensjonen detaljerte regler for hvordan staten skal anerkjenne urfolks landrettigheter.