Klima

Sametingets målsetning er at samiske næringer og samisk kultur er robuste ovenfor klimaendringer og urfolksrettigheter vektlegges når avbøtende tiltak og tilpasninger til klimaendringer planlegges.

Samiske verdier som felleskap, solidaritet og samarbeid må vektlegges i arbeid med klimatilpasning i samiske områder. Det er viktig at klimarettferdighet vurderes før tiltak i urfolks områder planlegges. Det er rimelig at utbygninger til fornybar energi i urfolks områder ikke iverksettes av stater eller andre uten at det berørte urfolket har gitt sitt frie og informerte forhåndssamtykke. 

Sametinget syns at det er viktig å konkretisere hva klimaendringer vil bety for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget ser behov for at samiske forsknings- og kunnskapsmiljøer engasjeres i et arbeidet som kan gi anbefalinger knyttet til klimatilpasning, økt motstandsdyktighet for samiske samfunn, árbediehtu/samisk tradisjonell kunnskap og klimafinansiering.

Sametingets plenum drøftet klimautfordringer i lys av FNs bærekraftsmål i Sak 008/19. Les sak 008/19 Klimaendringer og rettferdig utvikling

23. februar 2023 ble Samerådets klimarapport «Klimaendringer i Sápmi - en oversikt og veien videre», presentert og overlevert til Sametinget. 

Les mer om Samerådets klimarapport «Klimaendringer i Sápmi - en oversikt og veien videre»

Les mer om FNs bærekraftsmål